Zamyslenie na deň 26.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 40,12-25

12 Kto zmeral svojou dlaňou vody mora, kto premeria piaďou nebesá, vezme do merice prach zeme, na váhe odváži vrchy a pahorky na vážkach? 13 Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal? 14 Radil sa s niekým, kto by Ho školil a učil pravej ceste, kto by Ho učil ceste poznania a privádzal Ho na chodník rozumnosti? 15 Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, 16 Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. 17 Všetky národy sú pred Ním ako nič, úplne nič neznamenajú pre Neho. 18 Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu Mu dáte? 19 Remeselník ulial modlu a zlatník ju obtiahol zlatom, priletoval striebornú retiazku. 20 Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré nepráchnivie, vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. 21 Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? 22 Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, – kým jej obyvatelia sú len ako kobylky – Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie, 23 Ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. 24 Sotva sú zasadení, sotva sú zasiati, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. 25 Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? vraví Svätý.


Stvoriteľom všetkého je Hospodin. Podobne, ako izraelský ľud, aj my sa neraz v „búrkach života“ zvykneme pýtať: „Tak, kde je Hospodin?“ Zdá sa nám, akoby v našej situácii dostatočne nekonal, alebo bol dokonca k nášmu údelu ľahostajný. Všemožne sa tak snažíme vtesnať Boha do svojich predstáv a diktovať Mu, ako a kedy má zasiahnuť, len aby sme sami seba uistili, že sme skutočne Jeho stvorením, na ktorom Mu záleží. Ak sa však veci nedejú podľa našich predstáv, stávame sa neraz skeptickými a nie je vylúčené, že pomoc hľadáme inde… Všade navôkol predsa máme do činenia s toľkými zaujímavými „modlami“, ktoré sa snažia podmaniť si nielen náš zrak, ale i naše srdcia…! Nezobraziteľným Bohom sa však nedá disponovať. To si musel uvedomiť aj Babylon a Izrael a musíme si to uvedomiť i my! Nemôžeme prikazovať Hospodinovi, čo má robiť, len preto, že podľa našej mienky by to tak bolo najlepšie. On je predsa prameňom všetkej múdrosti, a tak najlepšie vie, ako a kedy má veci uskutočniť. Je Pánom vesmíru a Pánom dejín. Pre Neho nie je nič nemožné, ani zmeniť údel človeka, hoci ten už možno stráca nádej. A tak, aj keď Izrael svojho Boha nevidí, nemá Jeho hmatateľnú podobu, má niečo oveľa cennejšie, čo obstojí – Jeho Slovo, stálosť Jeho Slova, ktorá dokazuje Jeho veľkosť. Verme, teda tomuto slovu i my!
Modlitba: Odpusť, Bože, že Ťa niekedy chceme využívať na naše ciele. Odpusť, že si vytvárame obrazy Teba, namiesto toho, aby sme sa nechali viesť Tvojím slovom a Duchom. Daj nám túžbu poslúchať Ťa a nesledovať tak ako Ty chceš. Amen.
Pieseň: ES 506
Autor: Zuzana Poláková


Ty mi dáš poznať cestu života. Žalm 16,11

Zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. Filipským 3,13


1.Petra 1,13-21 :: Modlíme sa za: Budiná (No)