Zamyslenie na deň 25.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 40,1-11

1 Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. 2 Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. 3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu! 4 Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím; 5 lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa Hospodinove prehovorili. 6 Čuj, ktosi vraví: Volaj! I povedal som: Čo mám volať? 7 Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. Usychá tráva, vädne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. 8 Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. 9 Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: Ajhľa, Boh váš! 10 Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho odmena je pred Ním. 11 Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie.


Záchranca nielen pre Izrael… Prorok Izaiáš ohlasoval úžasnú Božiu správu, ktorá mala byť pre Boží ľud útechou. V tom čase sa totiž nachádzal v ťažkom položení otrockej služby v babylonskom zajatí. Sám Pán Boh prikazuje prorokovi ohlasovať dobrú správu, že sa už nebude hnevať, ale bude Dobrým Pastierom, ktorý zhromaždí Svoje stádo, bude ho viesť Svojím ramenom a v náručí ponesie baránkov. Podobnými slovami ohlasoval Ján Krstiteľ na púšti príchod kráľovstva Ježiša Krista. Príchod Toho, ktorý sa stal Dobrým Pastierom nielen pre Izrael, ale aj pre nás. Aj my túžime a potrebujeme počuť Slovo útechy. Pán Boh nám ho posiela práve v Pánovi Ježišovi Kristovi. On sa obetoval za nás, aby sme našli odpustenie svojich hriechov a s Ním pokoj, radosť a večný život. Kto prijíma za svojho Záchrancu Jeho, nemusí mať strach o svoju budúcnosť, ani o svoj život. Pretože Pán Ježiš dáva Svojho Ducha aj v ťažkostiach, aby nám pomáhal niesť naše trápenia. Pán Ježiš zostúpil k nám, lebo Mu na nás záleží. On je s nami! S Ním sa nemáme čoho báť! Pretože, ako hovorí žalmista v 46. žalme:„Keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora…, Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!“
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Tvoja milosť je večná, ale hnev trvá len krátko. Posilňuj a pestuj v nás vieru, nech sa na Teba spoliehame a nesieme ovocie lásky. Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Janka Ilčisková


Ďalej riekol Boh Abrahámovi: Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po všetky pokolenia. 1.Mojžišova 17,9

On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy. 2.Korintským 3,6


Židom 12,18-25 :: Modlíme sa za: Budimír (Ko)