Zamyslenie na deň 26.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 4,2-6

2 V ten deň bude výhonok Hospodinov ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli. 3 Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať, každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu, 4 keď Pán zmyje duchom súdu a duchom očisty nečistotu dcér Siona a spláchne z neho krvnú vinu Jeruzalema. 5 Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vo dne oblak a v noci dym a žiaru plápolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým 6 a stan na zatienenie pred horúčavou vo dne ako útočisko a skrýša pred lejakom a dažďom.


Proroctvo plné nádeje. Niektoré proroctvá sú pre mnohých čitateľov nezrozumiteľné. Ak nepoznáme situáciu, historické pozadie či pojmy používané v čase napísania, je im veľmi ťažké porozumieť. Pán Boh však dáva Svojho Svätého Ducha, ktorý odkrýva tajomstvá Božie, dáva porozumieť proroctvám tak, aby sme z nich prijali to, čo je najdôležitejšie pre náš život viery. Toto proroctvo je plné nádeje. Je dôkazom Božej milosti a lásky. Napriek tomu, že príde súd nad domom Izraela, nad všetkými ľuďmi, predsa Pán očistí všetko zlé, špinavé. Nie však všetkých automaticky, ale len tých, ktorí budú zachránení. Dnes by sme povedali, ktorí sú zapísaní v „Baránkovej knihe života“. Každý, kto uveril, že Kristus je Boží Syn obetovaný za jeho hriechy, bude zachránený Jeho krvou pre večný život. Pre každého úprimne veriaceho človeka je to radostná správa. Pán Ježiš nás očisťuje od našich hriechov a budeme patriť k „zvyšku Jeruzalema“. Zvyšok – to nie je niečo navyše, či nebodaj odpad. Práve naopak. Byť zvyškom Jeruzalema znamená patriť k tým, ktorí budú večne žiť v novom Jeruzaleme, kde sám Pán bude prebývať so Svojimi vernými a bude ich chrániť. Tešme sa už dnes na naplnenie tohto proroctva!
Autor: Janka Maťová
Pieseň: ES 249


Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu. Žalm 146,9

Mária povedala: Mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, lačných nasýtil dobrými vecami a bohatých prepustil naprázdno; ujal sa Izraela, Svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva. Lukáš 1,52-54


Židom 12,18-25 :: Modlíme sa za: Párnica (Lo)