Zamyslenie na deň 25.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

26. nedeľa po Svätej Trojici (posledná nedeľa cirkevného roka) Nedeľa večnosti
Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lukáš 12,35


Izaiáš 65,17-19(20-22)23-25

17 Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. 18 Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, ajhľa, stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. 19 Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

(20 Nebude tam už dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len sto rokov dožil. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. 22 Nebudú stavať, aby iný býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk.)

23 Nebudú sa nadarmo namáhať, ani rodiť pre hrôzu, lebo sú potomstvom požehnaných Hospodinových, a spolu s nimi aj ich výhonky. 24 Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. 25 Vlk s jahňaťom sa budú spolu pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť na celom mojom svätom vrchu – vraví Hospodin.


Spomienky na budúcnosť sú najkrajšie spomienky. Myšlienky na budúcnosť nás napĺňajú očakávaním, ale aj obavami, nádejou i strachom. Čo si máme o nej myslieť? – – Pán Boh v Kristovi autoritatívne vstúpil do dejín a povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi…“, a preto o budúcnosť sa nemusíme strachovať. Tá je v Božích rukách. Nenápadne a nevtieravo realizuje Svoj plán s týmto svetom i s človekom. Túto autoritu je potrebné poznať a pred ňou sa úprimne pokoriť. Autoritársky znie slovíčko JA, ale do prečítaných slov si ho spokojne zaraďme s tým, že vieme, kto to hovorí. Keď tak urobíme, prorokove slová nadobudnú pre nás nový význam. „JA (tvoj Boh) stvorím nové nebo i novú zem…; JA (tvoj Boh) stvorím Jeruzalem…; JA (tvoj Boh) zajasám nad Jeruzalemom…; JA (váš Boh) ich vypočujem, skôr ako budú volať…“ Keď budeme tieto slová čítať takto, ich obsah nás naplní pokojom, pretože Hospodin vo Svojom slove neklame a nezavádza, nefalšuje Svoj odkaz, ale vládne celému svetu. Pred budúcnosťou si môžeme urobiť otáznik, ale už nie plný pochybností. Skôr otáznik, ktorý bude interpunkčným znamienkom zvedavosti a určitej radosti. Toho, čo príde, sa totiž báť nemusíme, lebo naša budúcnosť i budúcnosť sveta je v Božích rukách. Len pokojne, s pevnou vierou vložme do nich svoj život i životy svojich detí!
Autor: Ján Hruška
Pieseň: ES 676


Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Žalm 96,1

Veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať, stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi! Zjavenie Jána 7,9-10


Matúš 25,1-13 :: Zjavenie Jána 21,1-7 :: Žalm 90 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelickej mládeže