Zamyslenie na deň 25.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 19,16-23

16 Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty. 17 Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie. 18 Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. 19 Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. 20 Poslúchaj radu a prijmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. 21 Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. 22 Ziskom človeka je jeho dobrota, a lepší je chudobný ako klamár. 23 Bázeň pred Hospodinom vedie k životu; ten, kto ju má, odpočíva sýty, nenavštívi ho nešťastie.


Dobrá rada. To je to, čo človek z času na čas aktívne vyhľadáva a chce počuť, alebo čo mu, naopak, druhí ľudia dávajú, aj keď o to neprosí. Ak je naozaj dobrá a myslená úprimne, je aj prínosná a prináša úžitok. Kráľ Šalamún vedel, o čom hovorí. Sám si prosil od Pána Boha múdrosť, aby vedel druhým dávať dobré rady. Bol si istý tým, že počiatkom múdrosti, ktorej následkom sú aj prínosné rady, je bázeň pred Hospodinom. To je koniec – koncov hlavnou myšlienkou celých Prísloví. Takisto mal pravdu, keď povedal, že v srdci človeka je mnoho myšlienok a vyznať sa v nich je niekedy nadľudský výkon. Vedel však aj to, že práve vtedy prichádza Pán Boh s „dobrou radou“. Nie je ňou nič iné, ako spočinúť v Ňom, vložiť do Neho všetku svoju dôveru a chopiť sa nádeje, ktorú ponúka. Pretože len bázeň pred Ním vedie k životu. Nie k blúdeniu vo vlastných myšlienkach, ale k múdrosti, ako správne žiť. A to je v dnešnej dobe plnej relativizmu a mnohých ľahkých ciest veľmi vzácne. Bázeň pred Hospodinom nás vedie k úžasu nad Jeho dobrotou, pretože Pán Boh nám chce aj dnes dať dobré rady pre náš život. Počúvajme Ho!
Modlitba: Bože, si taký veľký! Ty si zostrojil svet. Ty mu rozumieš. Odpusť, že niekedy nečakáme na Tvoju radu, lebo nám chýba bázeň pred Tebou! Pokor nás, keď sa vzďaľujeme od Teba! Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Danica Fojtíková


Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Izaiáš 54,7

Ježiš hovorí: Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ján 14,18


Matúš 10,26-33 :: Modlíme sa za: Pribeta (Dn)