Zamyslenie na deň 25.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 19,9b-41

9b Hovorili: Kráľ nás vytrhol z rúk našich nepriateľov, on nás vyslobodil z rúk Filištíncov, a teraz utiekol z krajiny pred Absolónom. 10 A Absolón, ktorého sme pomazali nad sebou, zomrel v boji! Prečo sa teraz zdráhate priviesť kráľa späť? 11 Preto kráľ Dávid poslal ku kňazom Cádókovi a Ebjátárovi odkaz: Prehovorte s judskými staršími a povedzte im: Prečo chcete poslední priviesť späť kráľa do jeho domu? Lebo o čom hovoril celý Izrael, dostalo sa až do kráľovho domu. 12 Vy ste moji bratia, moja kosť a moje telo, prečo chcete poslední priviesť kráľa? 13 Amásovi povedzte: Nie si ty moja kosť a moje telo? Toto nech mi učiní Boh a toto nech pridá, ak namiesto Jóába ty nebudeš vojvodcom u mňa po všetky časy. 14 Tak si naklonil srdce všetkých judských mužov do jedného. I poslali ku kráľovi odkaz: Vráť sa i všetci tvoji služobníci. 15 Kráľ sa vrátil a prišiel až k Jordánu; Júda prišiel do Gilgálu kráľovi v ústrety, aby previezli kráľa cez Jordán. 16 Aj Šimeí, syn Benjamínca Géru, ktorý bol z Bachurímu, sa ponáhľal a šiel s judskými mužmi v ústrety kráľovi Dávidovi. 17 Bolo s ním tisíc mužov z Benjamína, aj služobník Saulovho domu Cíbá a s ním jeho pätnásť synov i jeho dvadsať služobníkov. Prešli cez Jordán až pred kráľa. 18 Prešli cez brod, aby previezli kráľovu rodinu a urobili to, čo uzná za dobré. Vtedy Gérov syn Šimeí pri prechode cez Jordán padol pred kráľom 19 a prehovoril k nemu: Nech mi môj pán nepočíta neprávosti a nespomína, ako ťa tupil tvoj služobník v deň, keď môj pán a kráľ vyšiel z Jeruzalema. Nech si to kráľ nepripustí k srdcu, 20 lebo tvoj služobník vie, že zhrešil. Dnes však z celého domu Jozefovho prichádzam prvý v ústrety svojmu pánovi a kráľovi. 21 Nato povedal Cerújin syn Abíšaj: Či nemá zomrieť Šimeí za to, že preklínal pomazaného Hospodinovho? 22 Ale Dávid odpovedal: Čo mám robiť s vami, synovia Cerúje, že ste mi dnes na pokušenie? Dnes má byť niekto usmrtený v Izraeli? Či vari neviem, že som dnes kráľom nad Izraelom? 23 Potom povedal kráľ Šimeímu: Neumrieš! A kráľ sa mu zaprisahal. 24 Aj Saulov vnuk Mefibóšet vyšiel v ústrety kráľovi; ale neošetroval si nohy, neupravoval si fúzy a nepral si šaty od toho dňa, čo odišiel kráľ, až do dňa, keď sa v pokoji vrátil. 25 Keď prišiel v ústrety kráľovi do Jeruzalema, kráľ sa ho opýtal: Prečo si nešiel so mnou, Mefibóšet? 26 On odpovedal: Pán môj a kráľ, môj služobník ma oklamal, lebo keď som ja, tvoj služobník, povedal: Osedlaj mi osla, sadnem si na neho a pôjdem s kráľom, lebo tvoj služobník je krivý, 27 ohovoril tvojho služobníka u môjho pána a kráľa. Ale môj pán a kráľ je ako anjel Boží; preto urob tak, ako uznáš za dobré. 28 Lebo celý dom môjho otca nič iné nemohol očakávať od môjho pána a kráľa ako smrť, ale ty si posadil svojho služobníka medzi tých, ktorí jedli pri tvojom stole. Akého práva by som sa ešte mohol dovolávať? Čoho sa mám ešte dožadovať od kráľa? 29 Kráľ mu odpovedal: Prečo hovoríš toľko o svojich veciach? Povedal som: Ty a Cíbá si rozdeľte pole! 30 Mefibóšet odpovedal kráľovi: Nech si aj všetko vezme, len keď sa môj pán a kráľ v pokoji vrátil do svojho domu. 31 I Barzillaj Gileádsky vyšiel z Rogelímu a prišiel s kráľom k Jordánu, aby ho cezeň previedol. 32 Barzillaj bol veľmi starý, osemdesiatročný; on vydržiaval kráľa, kým býval v Machanajime, lebo to bol veľmi zámožný človek. 33 Kráľ povedal Barzillajovi: Prejdi so mnou, a ja ťa budem vydržiavať u seba v Jeruzaleme. 34 Ale Barzillaj odpovedal kráľovi: Koľkože rokov budem ešte žiť, aby som šiel s kráľom do Jeruzalema? 35 Dnes mám osemdesiat rokov; či viem ešte rozoznať, čo je dobré a čo zlé? Či môže tvoj služobník ochutnať, čo je alebo pije? Či môže počúvať hlas spevákov a speváčok? Prečo by tvoj služobník mal byť ešte na ťarchu svojmu pánovi, kráľovi? 36 Len máličko pôjde tvoj služobník s kráľom za Jordán. Prečo by sa mi chcel kráľ takouto odmenou odplatiť? 37 Dovoľ, prosím, nech sa vráti tvoj služobník; nech zomrie vo svojom meste, pri hrobe svojho otca a matky. Ale tu je tvoj služobník Kimhám, on nech ide s mojím pánom a kráľom; urob s ním, ako uznáš za dobré. 38 Vtedy kráľ povedal: Kimhám pôjde so mnou, a ja s ním naložím, ako ty uznáš za dobré. Urobím ti, čo si želáš odo mňa. 39 A keď všetok ľud prešiel cez Jordán, a aj kráľ prešiel, pobozkal kráľ Barzillaja a na rozlúčku ho požehnal; a on sa vrátil na svoje miesto. 40 Tak sa pobral kráľ do Gilgálu a Kimhám šiel s ním; kráľa sprevádzal všetok ľud judský aj polovica izraelského domu. 41 Tu prišli ku kráľovi všetci izraelskí mužovia a pýtali sa ho: Prečo ťa nám ukradli naši bratia, judskí mužovia, a previedli cez Jordán kráľa a jeho dom, i všetkých Dávidových mužov s ním?


Náprava zlej minulosti – odpustenie a zmierenie. Dávidov plač v pokání a ľútosti Hospodin vypočul. A začína pôsobiť Božia milosť, Božie odpustenie. Boh vzbudí srdcia ľudí okolo neho, prebudí túžbu po zjednotení a veci v rozdelenom kráľovstve sa pomaly začnú urovnávať. Zrazu Dávid vie, čo má povedať tým, ktorí prichádzajú za ním a všetko sa mení. Prichádza k zjednoteniu rozdelenej krajiny, obnovujú sa priateľstvá… – – V príbehu vidíme svoje boje a zápasy s hriechom, spoznávame svoj plač a pokánie, učíme sa naprávať svoju zbabranú minulosť. Ako? Zmierením a odpustením. S pokorou a úctou. Počúvaním svojich, aj tých druhých. Rozhodovaním s pokorou, láskou a odpustením. Z tohto príbehu si môžeme mnoho odniesť pre seba – pre naše vlastné príbehy. Už vieme, prečo dochádza k rozbitým vzťahom, aj ako ich naprávať. Možno sa mnoho naučíme a zmeníme aj v našej cirkvi. Môžeme sa poučiť z jej minulosti, aj prítomnosti, hľadaním obnovenia a zjednotenia myslí a sŕdc. A snáď je to poučenie aj pre naše národy – toľkokrát rozdelené kvôli svojvôli panovníkov a znovu túžiace po zjednotení a spoločenstve.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane, za dar pokánia. Nauč nás žiť životom pokánia. Nech tak zocelíš skrze nás cirkev, národ, rodinu, priateľstvá. Uzdravuj nás, aj na duši a duchu, aby sme vedeli prispieť k uzdraveniu. Amen.
Pieseň: ES 323
Autor: Jozef Grexa st.


Plesajte Bohu, našej sile! Žalm 81,2

Pavol píše: Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj mysľou. 1.Korintským 14,15


Ján 6,(60-62)63-69 :: Modlíme sa za: Padarovce (Ri)