Zamyslenie na deň 24.11.2023

Matúš 24,29-31

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán, od jedného kraja nebies až po druhý.


O budúcnosti. Fyzické súženie, nepokoj a neistota sú väčšinou znakom nejakého súdu alebo hodnotenia života. Prirodzene, desia ľudí, ktorí nevedia, čo sa bude diať, čo ich čaká. Vnímajú to aj neveriaci ľudia. Ktovie, čoho predzvesťou sú vojny, prírodné katastrofy, nevídané znamenia na nebi?! Myšlienky z týchto veršov sa obyčajne spájajú s predpoveďou zničenia mesta Jeruzalem v r. 70. Vtedy akoby sa Izraelcom naozaj zrútil celý svet. Chrám zanikol, Židia boli rozohnaní do sveta. Toto má byť predzvesťou príchodu Syna Božieho. Aké bude znamenie Jeho príchodu? To sa môžeme len domnievať, ale v Zjavení 19,11-16 je napísané: „Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje… Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.“ Dôležité je vedieť, že každý človek, dokonca aj ten najzarytejší pohŕdač, bude vedieť, že prichádza Boží Syn! Toto je Kráľ kráľov a Pán pánov! To je upozornenie pre obe skupiny ľudí: Pre veriacich je to radosť, že Pán sa vráti. Splní Svoje sľuby, nastolí spravodlivosť a Svoje právo! Pre neveriacich je to zdesenie, že všetky svedectvá o Kristovi neboli táraním, ale realitou, ktorou oni pohrdli. A teraz to uvidí celá zem! Kto sa nechce desiť tých dní, nech svoje srdce plne vloží do láskavých Božích rúk!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás prevedieš každým súžením, aj tým, čo musí prísť na konci. Odpusť, že Ťa v dôsledku tlakov opúšťam. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech vydržím v boji. Amen.
Pieseň: ES 637
Autor: Tibor Jančík


Poviem im: „To je Môj ľud,“ a oni povedia: „Hospodin je náš Boh.“ Zachariáš 13,9

Boh bude s nimi prebývať a oni budú Jeho ľudom; On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu. Zjavenie Jána 21,3-4


Židom 13,17-21 :: Modlíme sa za: Žibritov (HoS)