Zamyslenie na deň 25.11.2022

Izaiáš 2,6-22

6 Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov ako Filištínci, s cudzincami si podávajú ruky. 7 Jeho krajina je plná striebra a zlata a nekonečné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní a jeho vozom konca niet. 8 Jeho krajina je plná bôžikov, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo ich prsty zhotovili. 9 Preto zohne sa človek, zníži sa muž, ale Ty im neodpustíš. 10 Vojdi do skaly, ukry sa v prachu z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby. 11 Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. 12 Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké: 13 Proti všetkým vysokým a vyvýšeným cédrom libanonským i proti všetkým dubom bášanským. 14 Proti všetkým vysokým vrchom i proti všetkým vyvýšeným kopcom. 15 Proti každej vysokej veži i proti každému pevnému múru. 16 Proti všetkým taršíšskym lodiam i proti všetkým vzácnym plavidlám. 17 Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň 18 a bôžikovia celkom zaniknú. 19 Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpät zeme z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. 20 V ten deň človek zahodí krtom a netopierom svojich strieborných bôžikov i svojich zlatých bôžikov, ktoré mu zhotovili, aby sa im klaňal; 21 aby vliezol do skalných trhlín a do bralných roklín z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. 22 Odvráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno pokladať?


Deň Hospodinov. V súvislosti s koncom cirkevného roku myslíme najmä na zavŕšenie dejín, t. j. na Druhý príchod Ježiša Krista. Toto stretnutie s osláveným Kristom príde a my sa k nemu blížime. Príde v priebehu dejín, ale k tomuto stretnutiu nás priblíži aj náš odchod z časnosti do večnosti. Málokto si však uvedomuje, že druhé stretnutie s Kristom určí aj jeho ďalšiu existenciu vo večnosti. Vtedy sa totiž skončí čas milosti a už nie je možné svoje rozhodnutie zmeniť. Žiaľ, mnohí dnes žijú, akoby Boha nebolo, presadzujú svoje hodnoty, svoj rebríček priorít. Dnešná pohnutá doba sa v mnohom podobá dobe proroka. Ten ostro a s bolesťou vnímal skazenosť svojho národa: „Vskutku, zavrhol si Svoj ľud, dom Jákobov; jeho krajina je plná bôžikov.“ Ako by Izaiáš dnes kričal na námestiach a pred kostolmi? Čomu všetkému dnes ľudia veria…? No vstúpiť do silového poľa Božej lásky a spravodlivosti nechce nikto: veď prídem o slobodu. „Preto Hospodin určil deň proti všetkému, čo je pyšné,“ hovorí prorok. A vtedy všetko a všetci, čo sa ocitnú mimo silového poľa Božej milosti, budú zničení – ocitnú sa vo večnosti bez Boha a bez možnosti zmeny k lepšiemu. Boží deň spravodlivosti sa blíži! Báť sa nemusíme, ale buďme zodpovední.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si proti pýche! Odpusť, že ju v sebe pestujeme. Pokoruj nás Svojím Duchom, Svojou dobrotou a svätosťou, Svojou láskou, aby sme sa odvrátili od bôžikov, ktorých si sami tvoríme! Amen.
Pieseň: ES 693
Autor: Viliam Solárik


Toto hovorí Hospodin, ktorý dáva dňu slnko za svetlo, noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili, vzdúva more, takže hučia jeho vlny. Jeremiáš 31,35

My máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze Neho. 1.Korintským 8,6


Hebrejom 13,10-16 •  Modlíme sa za: Turíčky (NoS)