Zamyslenie na deň 24.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti)
Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lukáš 12,35


Zjavenie 21,1-7

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. 2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. 3 A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. 5 A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé. 6 A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom.


Pán Ježiš je začiatok i koniec. Zvesť Písma Svätého nás posilňuje vo viere vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Dni i roky bežia veľmi rýchlo. S pribúdajúcim vekom si túto skutočnosť uvedomujeme viac a viac. Starosti v práci, v rodine, osobné problémy… Kolobeh každodenných povinností a z toho plynúcej zodpovednosti potláčajú vedomie toho, že sme Božími deťmi a tiež radosť, ktorá pre nás z toho vyplýva. Rovnako aj istotu Božej prítomnosti pri nás v tomto všetkom. Preto potrebujeme práve takéto povzbudenie, posilnenie našej viery. „Ajhľa“, človeče, pozri na tieto zasľúbenia! Zastav sa! Nepozeraj sa len na to, čo ťa ťaží, zraňuje a v čom, alebo v kom si sa sklamal! Pozri sa, tu je tvoj Pán a On je Víťazom nad všetkým, čo na teba dolieha a trápi ťa! Ty patríš Jemu! Tomu, ktorý je začiatok i koniec všetkého…! Čítaj si dnešný text Písma a počuj, čo ti všetko ponúka a dáva: „Stánok Boží s ľuďmi“, spoločenstvo lásky, Svoju opateru (v.4), „prameň vody života“… To si pripomínaj každý deň po celý život a teš sa, že máš svojho Záchrancu, lebo nik iný a nič iné, ťa nespasí! On je začiatok i koniec… On je počiatkom tvojho nádherného života na zemi, ale aj jeho koncom – s nádejou na „nové nebo a novú zem“… On je začiatkom tvojho života v kráľovstve Božom, ktoré konca nemá, lebo Kristus žije naveky…
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, za Tvoje nádherné zasľúbenia. Za všetko dobré, čo si pre nás pripravil. Za nekonečnú lásku, ktorou si. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme. Amen.
Pieseň: ES 700
Autor: Marián Čop


Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Žalm 97,11

Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Matúš 5,4


Matúš 25,1-13 :: Žalm 126 :: Modlíme sa za: Časopis Evanjelický Posol spod Tatier