Zamyslenie na deň 24.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 3,1-15

1 Ajhľa, Pán, Hospodin mocností, odstráni z Jeruzalema a z Júdu všetku oporu chleba a všetku oporu vody, 2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, 3 veliteľa nad päťdesiatimi i vznešeného muža, radcu i znalca mágie a schopného zaklínača. 4 Chlapcov im dám za kniežatá a svojvôľa bude vládnuť nad nimi. 5 A v ľude sužovať bude jeden druhého, každý svojho blížneho. Mládenec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. 6 Keď jeden chytí druhého v jeho otcovskom dome a povie: Máš plášť, buď nám vodcom a tieto trosky budú ti pod rukou! 7 onen odpovie v ten deň: Nebudem ránhojičom, a v mojom dome nieto chleba ani plášťa; nemôžete ma spraviť vodcom ľudu! 8 Veru sa potkol Jeruzalem a Júda padol, lebo ich jazyk a činy sú proti Hospodinovi, hotové vzdorovať Jeho slávnym očiam. 9 Výraz ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, a netaja sa ním. Beda im, lebo si spôsobujú nešťastie. 10 Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať! 11 Beda bezbožnému, lebo je zle na tom, pretože sa mu povedie podľa skutkov jeho rúk. 12 Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcami a robia zmätok na ceste, ktorou máš kráčať. 13 Hospodin povstáva, aby riešil spor, a stojí, aby súdil svoj ľud. 14 Hospodin vstupuje do súdu so staršími svojho ľudu a jeho kniežatami: Vy ste spásli vinicu, vo svojich domoch máte, čo ste ulúpili biednym. 15 Prečo drvíte môj ľud a tvár bedárov krušíte? – znie výrok Pána, Hospodina mocností.


Pre akú budúcnosť sa rozhodneš? Hovorí sa, že každý je sám tvorcom svojho šťastia. A je na nás, pre aké šťastie sa rozhodneme. Svet nám ponúka plným priehrštím šťastie rôzneho druhu. Prejavy hriechu, akým je nevera, neviazané vzťahy, prejavy primitivizmu či vulgarizmu sú dnes moderným trendom, najmä u mladých ľudí. A svoj hriech neváhajú rozhlasovať na verejnosti či v médiách. Napomenutia ľudské a nebodaj ešte aj Božie sú väčšinou na smiech. Ale napomenutie, že sa bezbožníkovi povedie podľa skutkov jeho rúk, je veľmi vážne! Chce to viac angažovanosti a odvahy napomínať týchto ľudí, aby nestratili naveky možnosť stať sa Božími deťmi. Chce to viac príkladov, aby túžili aj oni po šťastí a pokoji, ktorý zažívajú Jeho nasledovníci. Chce to privádzať na cestu čistú, bez zmätkov, na cestu jasne smerujúcu k nášmu Pánovi. Všetci dobre vieme, akú radosť nám prináša, keď vidíme, že plody našej práce sú požehnaním pre celú rodinu, pre všetkých v našom okolí. A oveľa väčšiu radosť budeme mať s naším Pánom, keď si budeme môcť v Jeho kráľovstve užívať plody našich skutkov. A to i skutkov, ktoré urobíš, brat a sestra, už dnes!
Autor: Bohuslav Beňuch
Pieseň: ES 534


Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. Žalm 103,6

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí. Zjavenie Jána 21,3-4


Zjavenie Jána 20,11-15 :: Modlíme sa za: Padarovce (Ri)