Zamyslenie na deň 25.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesalonickým 4,13-18

13 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, 16 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. 18 Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.


Silnejší ako smrť! Tak, ako nás vie hlboko raniť smilstvo, či cudzoložstvo, vie nás obrať o radosť aj bolesť za ľudí, ktorí odišli a už viac s nimi nemáme nijaký kontakt. Toto je druhá oblasť, ktorá spôsobuje veľké vnútorné napätie. Nie každý si s tým vie poradiť. Preto tak mnoho ľudí vyhľadáva vyvolávačov duchov. Je v nás neustála túžba po poznaní, čo je za tými dverami smrti. Boh chce, aby sme porozumeli tomu, čo má pre nás prichystané. Vytrhnutie a blízkosť Pánova je to, čo nás poteší v každej chvíli. Vytrhnutie nie je len niečo, čím nás chce Pavol utešiť. Jasne hovorí, že toto vyučovanie dostal priamo od Pána: „Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova:“ Nikde doteraz Boh nezjavil nič o vytrhnutí tak detailne: „nepredídeme zosnulých.“ Je to niečo nové a zároveň povzbudzujúce. (1Kor 15,19): „Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí.“ Ak sa netešíš na nebo, tak sa netešíš ani z Krista tu, na zemi. A opačne. Všetko sa začína aj končí „v Kristovi“. Nejde o to, koľko o Ňom vieme. Je to o vzťahu s Ním. Už si sa s Ním stretol?
Autor: Miloš Paštrnák
Pieseň: ES 445


Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. Józua 23,11

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 1.Jána 4,16


Zjavenie 20,11-15 :: MODLÍME SA ZA: Uhrovec (Po)