Zamyslenie na deň 24.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Tesalonickým 4,1-12

1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť – ako už aj žijete – a páčiť sa Bohu. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, 4 a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, 5 nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 6 Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili. 7 Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení. 8 Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého. 9 O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok. 10 Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali 11 a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, 12 aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby ste nepotrebovali nikoho.


Kde sa to začína? Morálka v sexuálnej oblasti bola a je oblasťou, ktorá sa dotýka každého z nás. Rovnako v Rímskej ríši, aj dnes je na úpadku. Dotýka sa jednotlivca, rodiny, cirkvi. Nevyhýba sa nikomu z nás. Poddať sa tomuto pokušeniu má vždy katastrofálne následky. Tento hriech nemá len telesné následky, ale aj duchovné. V Prísloví 2,19 nám Boh píše: „Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej“ (cudzej žene), „nevkročia viac na chodníky života.“ Neexistuje nijaký čarovný prútik, ani iné jednoduché riešenie. „Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali od smilstva a každý z vás, aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sväto a s úctou.“ Dnes je ešte jedna oblasť veľmi spochybňovaná – homosexualita. Dokonca aj medzi duchovnými v našej cirkvi je rozšírený názor, že je to normálne a rovnako, ako v susedných evanjelických cirkvách, aj na Slovensku by kľudne zosobášili takéto páry v kostole. Myslím, že aj pre nás platí rovnako, ako pre Tesaloničanov: „Veď nás Boh nepovolal k nečistote, ale k posväteniu. Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.“
Autor: Miloš Paštrnák
Pieseň: ES 545


Hospodin nie navždy bude zabudnutý chudobný, a nádej biednych naveky nezhynie. Žalm 9,19

Potom budeme stále s Pánom. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami. 1.Tesalonickým 4,17-18


Židom 13,17-21 :: MODLÍME SA ZA: Uhorské (No)