Zamyslenie na deň 24.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 3,22-27

22 Bola tam nado mnou ruka Hospodinova. I riekol mi: Vstaň, vyjdi do údolia, a tam budem hovoriť s tebou. 23 Nato som vstal, vyšiel som do údolia. A hľa, stála tam sláva Hospodinova, podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. 24 Keď vošiel do mňa duch a postavil ma na nohy, On ma oslovil a povedal mi: Choď, zavri sa vo svojom dome! 25 A ty, človeče, hľaď: položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. 26 Tvoj jazyk prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich napomínateľom, lebo sú domom vzdoru. 27 Ale keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa; potom prehovoríš k nim: Takto vraví Hospodin, Pán! Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.


Pán Boh túžil cez proroka hovoriť s Izraelom. Túžil ich viesť a zjaviť im Svoju vôľu, mať s nimi vzťah. Poslal im Ezechiela, aby ich vyučoval Božej ceste. Dával im Svoje Slovo, ale oni Ho vedome odmietali a nebrali vážne. Aj napriek napomínaniam. Preto Boh pristúpil k radikálnemu a ráznemu kroku. Hovorí prorokovi Ezechielovi: „Jazyk ti prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich môcť napomínať, lebo sú domom vzdoru.“ Týmto chcel Pán Boh vyrieknuť súd a trest nad Izraelom a následne dovolil pád Jeruzalema. – – Pre nás je to varovanie, pretože Pán Boh aj k nám hovorí rôznym spôsobom: cez Bibliu, cez kňazov, cez rôzne životné situácie. Chce nás učiť, chce sa nám dať spoznať a mať s nami osobný vzťah. Nebude sa však nasilu vnucovať donekonečna, bez toho, aby sme Ho počúvali a brali vážne. Boh je zvrchovaná autorita a nenechá sa vysmievať. Uvedomme si, že je to nezaslúžená milosť, to, že je Boh ochotný s nami komunikovať! To, že je ochotný byť blízko k nám! Dajme si pozor, aby nebolo neskoro! Nech je zničený Jeruzalem pre nás výstrahou toho, ako skončí ten, kto vzdoruje Bohu a nie je ochotný dať sa Ním viesť v praktickom živote!
Autor: Viera Šoltésová Tipulová
Pieseň: ES 481


Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Izaiáš 65,18

Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! Zjavenie 15,3


Lukáš 5,12-16 :: MODLÍME SA ZA: Sucháň (Ho)