Zamyslenie na deň 25.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 7,1-10

1 Keď (Ježiš) skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý Ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. 2 A sluha jedného stotníka, (stotníkovi) veľmi drahý, bol na smrť chorý. 3 Keď (stotník) počul o Ježišovi, poslal k Nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. 4 Oni teda prišli k Ježišovi a prosili Ho naliehavo: Zasluhuje si, aby si mu vyhovel; 5 lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. 6 Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k Nemu s odkazom: Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. 7 Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k Tebe. Ale povedz slovo, a ozdravie môj sluha. 8 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov; keď poviem tomuto: Choď! – ide, a inému: Poď sem! – príde, a svojmu sluhovi: Sprav toto! – urobí. 9 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý Ho nasledoval, povedal: Hovorím vám: Ani v Izraeli nenašiel som takej viery. 10 Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.


Je to aj Tvoj problém: Som hoden? Mnohí veriaci ľudia si aj dnes myslia: „Som hoden?“ A začína to byť ťažko prekonateľnou prekážkou v napredovaní vo viere. Stotník si svoju nehodnosť uvedomí včas. A potom podľa tohto poznania aj koná. – – Bol som nedávno v nemocnici ako pacient v dosť vážnom stave. A tam som si začal myslieť, že ja som predsa hoden toho, aby mi môj Pán pomohol. Urobil som to i ono pre Jeho kráľovstvo tu, na zemi. Až neskôr mi došlo, že ja tiež nie som hoden. Prečo? Lebo som nielen niečo urobil, ale som aj v mnohom zlyhal, zhrešil. Uvedomil som si, že musím pred svojím Pánom priznať: nie som hoden. Spoznanie a uznanie svojej nehodnosti pred Pánom Bohom je prvým krokom na ceste viery. – – Stotník veril, že Pán Ježiš mu môže pomôcť – aj na diaľku. To platí aj pre dnešnú dobu. Hoci Pán Ježiš nie je telesne prítomný na tejto Zemi, Jeho schopnosť pomôcť nie je obmedzená. Potrebuješ pomoc? Uznaj svoju nehodnosť, vyznaj svoj hriech a pros o milosť a pomoc! A Pán Ježiš, ktorý je s nami po všetky naše dni až do konca vekov, poskytne pomoc; možno nie spôsobom, aký si predstavujeme, ale takým, aký je pre nás najvhodnejší a najlepší! Uverme, že u Neho je pre každého z nás pripravené to, čo najviac potrebujeme!
Autor: Daniel Dudáš
Pieseň: ES 489


Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo! Žalm 33,12

Radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle. Kolosenským 1,12


Rút 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21) :: MODLÍME SA ZA: Bratislava – Rača (Ba)