Zamyslenie na deň 24.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 30,1-3; 31,1-14

30:1  Toto slovo zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:   2  Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti hovoril,   3  lebo, hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď zmením údel svojho izraelského i judského ľudu, hovorí Hospodin, vrátim ich do krajiny, ktorú som dal ich otcom, a vezmú ju do vlastníctva.

31:1  V tom čase – znie výrok Hospodinov – budem Bohom všetkým čeľadiam Izraela a ony budú mojím ľudom.  2  Takto vraví Hospodin: Ľud, ktorý meču unikol, našiel milosť na púšti: keď Izrael vchádzal do svojho odpočinku.   3  Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.   4  Ešte ťa vystaviam a budeš vystavaná, panna Izrael. Ešte sa prizdobíš svojimi bubnami a vyjdeš v kole tých, čo sa veselia.   5  Ešte vysadíš vinice na vrchoch Samárie, tí, čo vysadia, budú aj užívať.   6  Lebo nadíde deň, keď volať budú strážcovia na vrchu Efrajim: Hor sa, vystúpme na Sion, k Hospodinovi, svojmu Bohu!  7  Lebo takto vraví Hospodin: Radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom; hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud, zvyšok Izraela.   8  Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor.   9  Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. Privediem ich k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo som otcom Izraela a Efrajim je môj prvorodený.  10  Národy, čujte slovo Hospodinovo; zvestujte na ďalekých ostrovoch a vravte: Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.   11  Pretože Hospodin vykúpil Jákoba a vymenil ho z ruky silnejšieho, než je on.   12  Prídu a jasať budú na výšine Siona, pohrnú sa k dobrodeniu Hospodinovmu: k obiliu, muštu i oleju, k mláďatám oviec a dobytka. Ich duša bude ako zavlažená záhrada a nebudú viac chradnúť.   13  Vtedy sa bude panna tešiť v kole i mládenci a starci vospolok. Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali.   14  Uhostím srdce kňazov hojnosťou a ľud môj nasýti sa mojím dobrodením – znie výrok Hospodinov.


Zdroj pravej nádeje je deň Hospodinov! Hospodin vie, aká dôležitá je pre človeka nádej v období tmy a bezradnosti. Preto nám daroval Svoje Slovo so silným posolstvom. Zasľúbenie dňa Hospodinovho. Prorokovo „v tom čase“ je poukazom práve na tento deň. Na jednej strane pôjde o deň hrôzy, hnevu a Božieho súdu. Nič príjemné, že? Ale na strane druhej sa týmto dňom otvorí nové obdobie. Čas, kedy sa prečistia a zlepšia vzťahy. Obnoví sa poriadok. Nastolí sa právo. Presadí sa spravodlivosť. Podobne, ako keď sa prekope zem, aby z nej mohlo rásť požehnanie. Hospodin obnoví Izrael a zhromaždí všetky Svoje deti k spoločnej budúcnosti. Kto sa boril s akýmikoľvek prekážkami, už nebude. Oni pominú. A to všetko vďaka Božiemu nekonečnému milosrdenstvu. Predstavte si čas oslavy s blízkymi, spev pri bohato prestretom stole! V ten deň – deň Hospodinov – to bude oveľa lepšie. Lebo Jeho milosť a láska vysoko prevýšia chvíle karhania a trestu. Vysoko prevýšia čas, kedy Hospodin láskou formoval naše vnútra. Hospodin zmení údel Svojho ľudu. Vráti mu česť i poslanie. Stane sa svedectvom Božieho zmilovania pre všetky národy zeme. Komu je určená táto radostná budúcnosť? Je len pre vyvolených? NIE! Nik z nej nie je vopred vylúčený. Táto budúcnosť je pripravená pre všetkých úprimne veriacich v Krista!
Autor: Erika Pospíšilová
Pieseň: ES 445


Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. 5.Mojžišova 8,5

Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2.Petra 3,18


MATÚŠ 14,22-33 :: MODLÍME SA ZA: PADAROVCE (RI)