Zamyslenie na deň 23.9.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 29,1-14

1  Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z Jeruzalema do Babylonie.   2  Bolo to po tom, čo kráľ Jechonja, kráľovná matka, eunuchovia, kniežatá Júdu a Jeruzalema, remeselníci a kováči odišli z Jeruzalema.   3  Poslal ho v tomto znení prostredníctvom Eleásu, syna Šáfánovho, a Gemarju, syna Chilkijovho, ktorých judský kráľ Cidkija poslal do Babylonie k babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi:   4  Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie:   5  Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie.   6  Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa.   7  Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.   8  Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú,   9  lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal – znie výrok Hospodinov.   10  Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto.   11  Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.   12  Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.   13  Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom,   14  dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov – zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal – znie výrok Hospodinov – a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.


Falošná nádej oberá o silu k životu! Keď dlhší čas zápasíme s problémami, chorobami, samotou, či bezmocnosťou, sme náchylní osvojiť si každú iskierku nádeje, ktorej sa nám dostane. Akákoľvek, aj falošná nádej, sa stane pre nás všetkým. Podobnú chybu ťažko skúšaní ľudia opakujú od nepamäti. Napríklad aj časť ľudu Izraela, keď žili v babylonskom zajatí, keď na nich doľahol Boží trest. Kňazi a proroci ľuďom tvrdili, že ich pobyt tam sa už chýli ku koncu, že sa všetko čoskoro zmení. Lenže nič sa nedialo a život vo falošnej nádeji ich oberal o sily. Ale aké správy mal pre nich Boh? Jeho odkaz im odovzdal prorok Jeremiáš. Hospodin nezabudol na nikoho. On nie je bezmocný. Len museli počítať s dlhším pobytom. Veď predsa aj v ťažkostiach môže človek žiť, nielen živoriť, či prežívať. Šťastie sa dá nájsť aj v tých najtemnejších časoch, ak sa nezabudneme obrátiť ku Svetlu. Bohu ide o budúcnosť Jeho ľudu. Vtedy i dnes. Toto si máme pripomínať. Týmto sa máme povzbudzovať! Súčasne sa máme modliť: za nepriateľov, za svoje ťažkosti. Nech sa nachádzame kdekoľvek, v akejkoľvek situácii. Všade môžeme hľadať Boha. Rozprávať sa s Ním. Zajatie (hriechu, chorôb, či iných ťažkostí) nie je konečný stav. Súd a trest nie je posledným Božím Slovom. Pokoj a budúcnosť pre nás pripravuje nebeský Otec! Haleluja!
Autor: Erika Pospíšilová
Pieseň: ES 327


Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny. Izaiáš 48,18

Lebo kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí. Rímskym 14,17-18


ŽIDOM 12,1-3 :: MODLÍME SA ZA: OŽĎANY (RI)