Zamyslenie na deň 24.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa po Svätej Trojici
Takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si Môj.“ Izaiáš 43,1


Matúš 28,16-20

16 Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.


Program pre Cirkev. Aká je úloha Cirkvi? Aké je jej poslanie? To sú otázky, ktoré si Cirkev kladie v každom čase. Cirkev má vedieť k tomuto svetu zrozumiteľne prehovoriť. Je veľkým nešťastím, ak Cirkev odpovedá na otázky, ktoré si nikto nekladie… To si vyžaduje citlivé uši, oči, možno viac marketingu, štatistík a cieľov. Neraz je však týmto „úsilím“ pomýlená, zvedená. Viac ju vidieť ako inštitúciu, ktorá supluje štát, jeho orgány a iné ustanovizne. Keď dnes v Nemecku poviete slovo Cirkev, mnohým sa vybaví kvalitné sanatórium na doliečovanie, starobinec alebo kvalitná škola pre slepých. U nás sa Cirkev spája s národno-oslobodzovacím zápasom v 19. storočí a neskôr s politikou vznikajúcej ČSR, v ktorej sa evanjelici prezentovali. Dnes možno so školstvom. Sú to zaiste všetko potrebné veci, ale nesmú prestať ukazovať na Krista, pretože to je program Cirkvi: „Choďte do celého sveta a čiňte Mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno… a učiac ich zachovávať…“ Zdá sa nám to akési slabé, také nevýrazné, snáď až príliš „cirkevné“… Až by sme k tomu hneď niečo pridali z tých našich „obchodných“ praktík. No stačí len jedno: nechať konať Krista, dať Mu priestor: „Ja som s vami až do konca sveta.“ Inak povedané: Nesmiete na Mňa vo vašich plánoch zabudnúť. Ani v tých TVOJICH osobných. DNEŠNÝCH.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že nás učíš, aká má byť Cirkev. Odpusť, že často dávame na prvé miesto skôr naše predstavy a dočasné veci, než tie Tvoje večné… Daj, aby aj tie starobince a iné dobré veci v prvom rade poslúžili pri konaní Tvojich učeníkov, pri posilňovaní a šírení viery, ktorá má moc spasiť! Amen.
Pieseň: ES 264
Autor: Milan Kubík


Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Žalm 46,5-6

Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú Jeho ľudom; On sám, ich Boh, bude s nimi. Zjavenie Jána 21,3


Rímskym 6,3-8(9-11) • Izaiáš 43,1-7 • Žalm 139 •  Modlíme sa za: Šarišsko-Zemplínsky seniorát