Zamyslenie na deň 25.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 7,14-24

14 Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. 15 A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento Písma, keď sa neučil? 16 Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. 17 Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. 18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti. 19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Preto ma chcete zabiť? 20 Zástup odpovedal: Si posadnutý démonom! Ktože Ťa chce zabiť? 21 Ježiš im odpovedal: Jeden skutok som vykonal a všetci sa divili. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – niežeby bola od Mojžiša, ale je od otcov – obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Keď človek prijme obriezku v sobotu, aby nebol porušený zákon Mojžišov, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo.


Svedectvo. Pán Ježiš prichádza uprostred sviatkov židovských stánkov s úžasným posolstvom Evanjelia. Všetkých, ktorí Ho počúvali, prekvapilo, čo im prišiel odovzdať. Bolo to vzácne posolstvo živej viery od Jeho Otca, ktorého túžil osláviť srdcom i verejne. Svojim poslucháčom však vyčítal, že hoci majú od Mojžiša živé Božie slovo, nie sú schopní prijať i žiť ho, a tak byť na svedectvo núdznym ľuďom okolo seba. Tým však v nich spôsobil ešte väčšiu nenávisť voči Nemu – až do tej miery, že Ho niektorí chceli zabiť. A, žiaľ, nikto z nich nemal odvahu zastať sa Ho. – – Ako je to so mnou, ako je to s nami? Dokážeme mať ako Božie deti súcit a stáť pri tých verných, ktorí pre svoju úprimnú a živú vieru v Pána Ježiša prežívajú ešte i dnes nelásku, ba až nenávisť? Či už v rodine a niekedy ešte aj na pracovisku… Prosme o silné zmocnenie Božím Duchom v každej situácii, v ktorej potrebujeme obstáť i v našich slabostiach – ako verné Božie deti.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti za svedectvo i napomínanie! Odpusť, že si to často nevážime. Stále viac v nás oživuj Svojho Ducha, aby sme s radosťou konali Tvoje skutky s Tvojím zmocnením! Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Magdaléna Peniašteková


Dávid však našiel odvahu v Hospodinovi, svojom Bohu. 1.Samuelova 30,6

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Lukáš 17,5


2.Mojžišova 14,15-22 •  Modlíme sa za: Nitrianska Streda (PoS)