Zamyslenie na deň 24.6.2024

2.Mojžišova 16,17-36

17 Izraeliti tak aj urobili; niekto nazbieral viac, iný menej. 18 Potom odmeriavali ómerom. Ten, kto nazbieral mnoho, nemal nadbytok. Kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, koľko potreboval. 19 Mojžiš im povedal: „Nech si z toho nikto neodkladá na ráno!“ 20 Niektorí však Mojžiša neposlúchli a niečo si ponechali na ráno. Sčervivelo im to a zapáchalo. Mojžiš sa na nich rozhneval. 21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. 22 V šiesty deň si nazbierali dvakrát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všetky kniežatá pospolitosti a hlásili to Mojžišovi. 23 Ten im povedal: „Toto hovorí Hospodin: ‚Zajtra je sviatočný odpočinok, sobota zasvätená Hospodinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvarte, čo zostane, odložte a uschovajte do rána!‘“ 24 Odložili si teda na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani červy v tom neboli. 25 Mojžiš povedal: „Zjedzte to dnes, lebo dnes je sobota pre Hospodina. Dnes nenájdete na poli nič. 26 Šesť dní budete zbierať, v siedmy deň je však sobota, v ten deň nič nenájdete.“ 27 Keď niektorí z ľudu šli zbierať aj v siedmy deň, nič nenašli. 28 Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: „Dokedy mi budete odporovať a nebudete zachovávať moje príkazy a zákony? 29 Pozrite, Hospodin vám dal sobotu. Preto vám v šiesty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zostane tam, kde je. V siedmy deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta!“ 30 Ľud teda v siedmy deň odpočíval. 31 Tomu pokrmu dali Izraeliti meno manna. Bol biely ako koriandrové semeno a chutil ako medový koláč. 32 Mojžiš povedal: „Hospodin prikázal toto: ‚Naplň mannou ómer, aby sa zachovala pre vaše budúce pokolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta.‘“ 33 Mojžiš povedal Áronovi: „Vezmi džbán, nasyp doň plný ómer manny a ulož ju pred Hospodinom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia.“ 34 Áron ju položil pred Svedectvo, aby sa uchovala, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 35 Izraeliti jedli mannu štyridsať rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali usídliť. Jedávali mannu, kým neprišli k hraniciam Kanaánu. 36 Ómer je desatina efy.


Vďačnosť a reptanie. Tento prejav Božej lásky voči Izraelitom na púšti nám má slúžiť ako príklad aj do dnešných dní. Ukazuje nám na Boha milujúceho a zachraňujúceho hriešnikov. Jeho vyvolený národ mal veľa dôvodov na vďačnosť a oslavu Boha za Jeho skutky. No oni aj tak repcú a stále si viac vážia miesto, kde nemali slobodu a boli pod nadvládou tyranov, pre ktorých nemal ich život žiadnu cenu. Boh si ich však natoľko cení a miluje, že na reptanie odpovedá láskou. A ľud sa zachová opäť nedôverou. – – Tento princíp Božej lásky ostáva rovnaký. No žiaľ aj naša odpoveď. Obchody sú plné kresťanov aj v nedeľu. Máme pocit, akoby bolo potrebné v nedeľu stihnúť všetko, čo cez týždeň nestíhame. Skúsme si nedeľný čas vyhradiť pre vďačnosť a oslavu Boha na spoločnom stretnutí na Službách Božích a potom neutekať hneď domov. Ostaňme ešte v spoločenstve pri vzájomných rozhovoroch, pri káve alebo zákuskoch. Spoznávajme sa a modlime sa spoločne za seba. Skúsme navštíviť niekoho v nemocnici alebo doma. Aj toto sú skutky lásky, ktoré svedčia o Bohu. Viem, sám mám od toho ďaleko, no budem sa modliť, akou formou chce Pán použiť mňa alebo teba v tento Jeho svätý deň. Múdrosť Ducha Svätého nech nám v tom pomáha.

Modlitba: Drahý Pane Bože, Ty si ustanovil svätý deň na oddych a zasvätenie Tebe. Prosím, ukáž nám, ako si správne oddeliť tento deň pre Teba. Nech vieme oddychovať po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Nech sa na našom správaní oslávi Tvoje Sväté meno. Amen.
Pieseň: ES 341
Autor: Martin Drdoš


Hospodin, kiež sa prejaví na mne Tvoje zľutovanie, aby som žil. Žalm 119,77

Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Filipanom 1,9


Lukáš 1,(5-25)57-66.80 • Skutky apoštolov 19,1-7 • Izaiáš 40,1-8(9-11) • Ján 3,22-30 • Modlíme sa za: Považská Bystrica (TuS)