Zamyslenie na deň 24.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa po Svätej Trojici
Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Galatským 6,2


1.Petra 1,8-12

8 Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 9 dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 10 Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 11 Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich. 12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovatelia evanjelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, poslaného z neba, na čo túžia hľadieť anjeli.


Viera je dôvodom na radosť aj v utrpení. Ani si neuvedomujeme, aká milosť je byť znovuzrodený! Každý veriaci v Krista má totiž pred očami jasný cieľ! Vie, kam ide – napriek všetkým okolnostiam. Iste poznáš neveriaceho človeka, ktorého postretla ťažká choroba alebo smrť blízkeho. Ako reagoval? Strachom, hnevom, zúfalstvom? Tieto pocity poznáme aj my, veriaci. No my sa máme o Koho oprieť. Nevidíme Ho, ale milujeme Ho; nevidíme Ho, ale veríme v Neho. Prečo? Lebo On nás prv miloval a položil Svoj život za nás. Lebo On nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych, aby každý, kto verí v Neho žil, aj keby umrel. To je pre nás dôvodom na radosť aj v utrpení, aj v chorobe, aj v smrti! Lebo vieme, že cez toto všetko dosahujeme cieľ svojej viery: spásu duše. Proroci to predpovedali, apoštoli na vlastnej koži zažili a nám odkazujú, že žijeme v dobe milosti. Satan útočí a svoje útoky bude stupňovať. No mocou Kristovho víťazstva aj my denne víťazíme! Nuž, nepodliehajme smútku, nech sa deje čokoľvek! Ale verme, že po utrpení nás čaká večná sláva v nebesiach!
Autor: Mária Popičová
Pieseň: ES 641


Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! Daniel 2,20

Odpovedal Ján Krstiteľ: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. Ján 3,27


Lukáš 1,57-67(68-75)76-80 :: Skutky apoštolov 19,1-7 :: Modlíme sa za: Evanjelická diakonia ECAV