Zamyslenie na deň 24.5.2024

1.Korinťanom 11,2-16

2 Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. 3 Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. 5 Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. 7 Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou slávou, kým žena je slávou muža. 8 Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. 9 Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. 10 Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom. 11 Ibaže v Pánovi nieto ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. 12 Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z Boha. 13 Posúďte sami medzi sebou: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? 14 Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, 15 no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala ako závoj. 16 Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku.


Autorita – tradícia – podriadenosť. Tri slová s hlbokým obsahom, ak ich správne pojmeme. Ľudia nemajú radi autority, ani k tradícii nemajú kladný vzťah a o podriadenosti radšej nehovorím. To platí viac o neveriacich. Aký má postoj kresťan k autorite, k tradícii a podriadenosti? Kto je pre mňa najvyššou autoritou? Komu sa ochotne podriaďujem? Kto alebo čo vplýva na moje názory, slová, skutky? V dnešnej chaotickej dobe plnej marazmu nestraťme duchovné nasmerovanie na Pána Ježiša Krista, ktorý je tou láskavou autoritou, dávajúcou nám silu, múdrosť, lásku – či už prežívame radosť, alebo trápenie, smútok. Podriadiť sa Pánovi Ježišovi znamená istotu ochrany pred vplyvmi diabolských nástrah. Pán Ježiš aj tradíciám vdýchol nového ducha. Neodsúdil náboženské zvyklosti, len votkal do nich slobodu a novotu, čo farizeji nepochopili – na vlastnú škodu. Nech ti je a zostane Spasiteľ Ježiš vzácnou autoritou, ktorej sa zo srdca a ochotne podriadiš.

Modlitba: Bože, ďakujem, že si mocný a zaslúžiš si byť autoritou, ktorú radostne poslúchame. Odpusť, že často hľadám falošné autority, ktoré sľubujú slobodu, ale potom zotročia. Oslobodzuj ma od nich a veď po Tvojich cestách. Amen.
Pieseň: ES 459
Autor: Zuzana Moncoľová


Nech nám ani nenapadne opustiť Hospodina! Jozue 24,16

Odpovedal Mu Šimon Peter: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života.“ Ján 6,68


Skutky apoštolov 11,19-26 • Modlíme sa za: Nové Zámky (DNS)