Zamyslenie na deň 24.5.2023

Filipským 3,1-11

1 Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. 2 Dajte pozor na nestydatých ľudí, dajte pozor na zlých pracovníkov, dajte pozor na rozriezku. 3 Veď my sme obriezka, my, ktorí v Duchu Božom vzývame (Boha) a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo, 4 hoci ja by som mohol dúfať aj v telo. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. 5 Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, farizej čo do zákona, 6 horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona. 7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9 a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10 aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – 11 aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.


Odzbrojujúca dôvera. Máme radi, keď si môžeme byť istí sami sebou, keď nepotrebujeme pomoc, keď nie sme odkázaní na druhých. Ak pritom disponujeme aj predpokladmi, vlastnosťami alebo možnosťami, túžba sa veľmi rýchlo stáva skutočnosťou. Táto sebestačnosť však môže byť nebezpečná a tragická zároveň. Výsledkom toho môže byť skľučujúca samota, prázdnota. Podobne je to aj v živote viery. Príkladom toho je apoštol Pavol. Skončil by v sebaistote, keby ho nezastavil samotný Pán. Práve pri stretnutí s Ním spoznáva hodnotu toho, na čom si dovtedy zakladal a na čom – v otázke Božej priazne a záchrany – nezáleží. Skutočne vzácne je poznanie/viera v to, že záleží na Pánovi Ježišovi. Nekonečná známosť Ježiša Krista odzbrojuje každého od pomyselných istôt, od spoliehania sa na to, čo máme a čo sme dokázali. Takto odzbrojení máme účasť na Jeho utrpení. A nielen to, ale stávame sa Mu čím ďalej tým viac podobní v láske, ktorá svoj život dáva v obeť za druhých v nádeji, ktorá siaha za hranice časnosti, a vo viere, ktorá je pre druhých inšpiráciou. Byť si istý samým sebou je dnes síce moderné, no správne a nanajvýš dôležité je dúfať a dôverovať Tomu, ktorého Pán Boh poslal. Preto sa dnes vydaj cestou dôvery, ktorej meno je Ježiš!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju jedinečnú múdrosť, lásku a moc, pre ktoré Ti môžem dokonale dôverovať. Odpusť mi, že často viac dôverujem sebe, a potom sa duchovne strácam. Prosím Ťa, privádzaj ma stále späť do stáda a uč ma dôverovať viac Tebe než sebe. Amen.
Pieseň: ES 543
Autor: Daniel Hanko


Keď môj duch chradne, Ty aj vtedy poznáš môj chodník. Žalmy 142,4

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28


Izaiáš 32,11-18 :: Modlíme sa za: Marhaň (ŠZS)