Zamyslenie na deň 24.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 12,9-13

9 Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! 10 Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, 11 nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; 12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, 13 k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní.


Nefalšovane milovať. Apoštol Pavel počnúc 12. kapitolou v posledných piatich kapitolách vysvetľuje, ako máme v praktickom živote aplikovať obšírne teologické vyučovanie prechádzajúcich kapitol. Pán Boh nám, veriacim, dal zo Svojej milosti tak mnoho, že Pavel nás tu vyzýva, aby sme na to reagovali vďačnou poslušnosťou: „Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého!“ Jednoduchý príkaz, jasné slová, ale veľmi ťažko uskutočniteľné práve kvôli emóciám, hnevu, strachu, nádeji… Žiadnemu človeku sa nevie zlo úplne sprotiviť, zhnusiť. Apoštol má na tieto slová dobrý dôvod, lebo inklinujeme k tomu, čo je zlé a neraz odmietame to, čo je v Božích očiach dobré. Povzbudzuje nás k dobrému (v.10-13): Dosahovať prvenstvo v prejavoch úctivosti. Byť naplnení elánom a nadšením, keď sa s niekým stretneme. Milovať sa na špeciálnom stupni, dať tomu viac, ako keď hovoríme s cudzincami a nepriateľmi. Tak, ako apoštol píše vo svojom Liste Galatským (6,10): „A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.“
Modlitba: Odpusť nám, Bože, každú nelásku! Nahraď ju Svojím Duchom, ktorý lásku rozlieva v srdciach! Veď nás ku každodennému vzťahu s Tebou, nech sa nám hriech zhnusí a dobro nech sa pre nás stane najväčšou radosťou! Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Viera Zaťková Pališinová


K Tebe hľadia moje oči, Hospodine, Pane; ja v Teba dúfam; nezbav ma života. Žalm 141,8

Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ján 20,20


Ján 20,11-18 :: Modlíme sa za: Michalovce (Šz)