Zamyslenie na deň 23.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 12,1-8

1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.


Čo je silou tvojho života? Myslím, že odpoveď v tomto radostnom čase príde na um hneď: Vzkriesený Pán! Áno, nielen pre Dr. M. Luthera, ale aj pre každého kresťana je vzkriesenie Pána silou života, lebo ho mení a obnovuje. Túto silu ako prví pocítili apoštoli a po nich všetci, ktorí uverili v Ježiša. Ukážkovým príkladom toho je apoštol Pavol. Pri stretnutí so Vzkrieseným Pánom došlo aj k jeho obráteniu a aj k výnimočnému pochopeniu Božej lásky, ktorá sa sklonila k hriešnikovi. To malo za následok činorodú prácu. Pavol túžil priviesť, ak by to bolo možné, všetkých ľudí k Ježišovi, aby do Neho vložili všetku svoju nádej a boli zachránení. Podľa apoštola má mať prijatá milosť odozvu v kresťanovom živote. Ako zaštepená ratolesť do Ježiša Krista má niesť nové, kvalitné ovocie. Omilostený kresťan má svojím životom svedčiť o Spasiteľovi. Ratolesť prijíma z kmeňa všetko potrebné na to, aby mohol prinášať ovocie. Pavol nás k tomu nabáda a zároveň je pre nás príkladom toho, ako odpovedať na Pánovu milosť. Ak je skutočne silou nášho života Vzkriesený, potom to má byť zjavné aj v našich životoch.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za vzkriesenie Ježiša. Ďakujeme! A ešte raz ďakujeme, lebo je to najlepšou správou pre nás, že Ty ako dobro a život víťazíš nad zlom a smrťou. Ďakujeme, že sa to dotýka aj nás. Aj v nás sa môže narodiť dobro namiesto mŕtveho sebectva. Prosíme konaj to v nás, nech nesieme dobré ovocie. Amen.
Pieseň: ES 136
Autor: Slavomír Gallo


Lebo Hospodin zaistí práva Svojmu ľudu a zľutuje sa nad Svojimi služobníkmi. 5.Mojžišova 32,36

Ježiš hovorí: Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Lukáš 18,8


Ján 20,1-10 :: Modlíme sa za: Merník (Šz)