Zamyslenie na deň 24.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 5,21-33

21 Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. 24 Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 25 Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, 27 a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. 28 Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. 29 Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev; 30 lebo sme údmi Jeho tela. 31 Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo. 32 Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. 33 Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.


Keď Pán Ježiš Kristus zasiahne do nášho života, stane sa naším Pánom a Spasiteľom a ovplyvní to celý náš ďalší život, premení ho na dobrý, premení naše srdce na láskavé, či sme deti alebo dospelí. Tak je to aj vo vzťahu cirkvi ku Kristovi. Cirkev ako spoločenstvo sa podriaďuje vo všetkom tomu, kto je hlavou, teda Kristovi. Kristus chce a túži po tom, aby cirkev bola bez poškvrny a vrásky, aby bola svätá a bez úhony. A to všetko dosiahne iba vtedy, keď bude milovať Krista nadovšetko a všetko v každej oblasti podriadi láske, ktorú nám dáva náš Pán. Nebudú nijaké protivenstvá, nedorozumenia, nenávisť. Všetci sme jedno telo, ktoré má slúžiť Bohu, ktorý Ho vytvoril. Každý úd tela sa má podriadiť a slúžiť telu, aby bolo oslávené a nad všetko v tomto svete vyvýšené. – – Ako to funguje v tomto vzťahu, tak to má fungovať aj vo vzťahu medzi mužom a ženou. Žena je tá, ktorá poslúcha muža vo všetkom. Podriaďuje svoje ja rozhodnutiu svojho muža, koná všetko, ako to muž od nej žiada. A muž tak miluje ženu, ako Kristus cirkev, že seba samého vydal za ňu. To je dobrý a vyvážený vzťah, lebo poslúchať a milovať je vlastne to isté. Dúfame, Pane Ježišu, v Tvoju pomoc a v Tvoje vedenie. Ďakujeme Ti, že sa staráš a stále nám zhovievaš na tejto Zemi. Nech si Ty, Pane, oslávený po všetky dni nášho života! Amen.
Autor: Mirka Balková
Pieseň: ES 561


Ó Hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť, až po oblaky Tvoja vernosť. Žalm 36,6

Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre Svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! Efezským 2,4-5


1.Mojžišova 1,9-13 :: Modlíme sa za: Žehňa (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby