Zamyslenie na deň 23.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. adventná nedeľa
Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Pán je blízko! Filipským 4,4-5


Ján1,19-23(24-28)

19 A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? 20 Vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Kristus. 21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie! 22 Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali: čo hovoríš sám o sebe? 23 A on povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.

24 A poslovia boli z farizejov; 25 opýtali sa ho teda: A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? 26 Ján im povedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte. 27 Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi. 28 Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.


Výnimočnosť Jána Krstiteľa sa nedala poprieť. Chýr o jeho kázaní spôsoboval rozruch, no zvlášť zmenu u tých, ktorí činili pokánie. Židia si ho začali spájať s naplnením zasľúbení o príchode Mesiáša. Vyslaní zástupcovia z Jeruzalema ho priamo vyzvali, aby im odhalil svoju identitu. Ján Krstiteľ sa nenechal uniesť záujmom ľudí ani možným pokušením osobného honoru.Poznal svoje poslanie a jedinečnosť identifikovať toho pravého Pomazaného. Na prahu slávenia narodenia Spasiteľa sveta by mal každý kresťan podobne akoJán Krstiteľ zostať pri zemi. Napriek tomu, že odev z ťavej srsti vystriedali najnovšie módne hity a menu poľného medu a kobyliek neopakovateľná chuť Vianoc. Zostať pri zemi znamená, že pri zdobení a rozhodnutí užívať si najprv pokorne uznáme svoju podstatu. Kvôli nej prišiel Boží Syn. Až potom môžeme prežiť výnimočnosť. Nie Vianoc a času, ktorý si pripravuje človek, ale jedinečnosť poverenia, ktoré nám dáva v tomto svete. Nenechajme sa iba unášať slávením, hodovaním, výzdobou! Nedovoľme hurhaju sveta umlčať „hlas pokánia“ – v sebe i navonok! Je stále čo vyrovnávať.  Výmole pokrivených charakterov, hrbolce nezhôd a nánosy neodpustenia sú tou istou výzvou ako vtedy. A výzdoba to neurobí! Iba On a my s Ním.
Autor: Ján Matis
Pieseň: ES 21


Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. Žalm 34,8

A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa pastierov a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lukáš 2,9-10


Lukáš 1,(39-45)46-55(56) :: Filipským 4,4-7 :: Žalm 130 :: Modlíme sa za: Gemerský seniorát