Zamyslenie na deň 24.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 5,6-14

6 Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý stál ako zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem duchov Božích, poslaných na celú zem. 7 I prišiel a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 8 A keď vzal knihu, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb svätých, 9 a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa 10 a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi. 11 Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. 12 Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie! 13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov! 14 Nato štyri bytosti volali: Amen! A starší padli a klaňali sa.


Obdivujeme tých, ktorí sa odhodlajú k neľahkým rozhodnutiam a činom. Zvlášť vtedy, keď výsledok nie je dopredu jasný. Keď to vyjde, stávajú sa hrdinami. V Jánovom videní sme v úvodných veršoch 6. kapitoly počuli o neľahkej situácii. Na pravici sediaceho vidí Ján zapečatenú knihu ľudských dejín, ktorej pečate nie je schopný rozlomiť nik. Nik nie je ochotný vziať túto knihu – babrať si s ňou ruky – riešiť, čo je jej obsahom. Nie je to obyčajná kniha, ako uvidíme neskôr po rozlomení jednotlivých pečatí, ale kniha plná špiny a krvi. Len jeden ide do toho. Lev z pokolenia Júdovho prichádza, aby rozlomil pečate a vyriešil neriešiteľný problém dejín ľudstva menom hriech. Tým levom, ktorého Ján vidí, je sám Ježiš Kristus. Ježiš bol a je ochotný zašpiniť sa aj tvojím hriechom. Lev z pokolenia Júdovho je zároveň aj Baránkom – zabitým. Paradox, ktorého naplnenie vidíme na kríži. Mocný Boh sa vydáva ľuďom do rúk, aby pocítil silu a moc ľudského hriechu a zároveň, aby sa stal obeťou za tento hriech – zomiera. Ale ten Baránok len vyzerá ako zabitý – v skutočnosti žije. On, naveky živý, je jediný hodný toho najvyššieho obdivu a chvály. Pokor sa pred Ním každý deň a prevolávaj Mu na česť a slávu! Rob tak vedome s vierou, že sa skrze tvoje svedectvo k tomuto prevolávaniu v úprimnosti pridajú ďalší!
Autor: Daniel Hanko
Pieseň: ES 204


Či si môže človek spraviť bohov? Jeremiáš 16,20

Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa živlov sveta, a nie podľa Krista. Kolosenským 2,8


1.Mojžišova 13,5-12(13-18) :: Modlíme sa za: Michalovce (Šz)