Zamyslenie na deň 23.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 3,1-10

„1 Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. 3 A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On. 4 Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona. 5 A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu. 6 Ktokoľvek zostáva v Ňom, nehreší; a ktokoľvek hreší, nevidel Ho, ani nepoznal. 7 Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 9 Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata.“


Očistení cez Božiu adopciu. Božia láska k človeku sa prejavila tak, že z nás urobil Svoje deti (v.1). A to obeťou Svojho Syna na kríži. Pozrite sa, akú lásku dal nám Otec! Nie preto, aby sme sa formálne nazývali Božími deťmi, ale aby sme nimi aj reálne boli. To je Božia adopcia. Znovuzrodením z Božieho Ducha sme sa v duchovnom zmysle stali Jeho deťmi (v.2): Každý kto skutočne uverí v Krista a učiní pokánie, sa stáva Božím dieťaťom. Tým je súčasťou kráľovskej rodiny. To nás nesmie viesť k povýšenosti. Musíme mať pred očami, čím sme boli a čím nás z Božej nezaslúženej milosti urobil. On nás vychováva ako dobrý Otec. Výchova väčšinou bolí a je nepríjemná, ale časom prinesie sladké ovocie. Cieľom diela spásy je vytvoriť z nás ľud podobný Kristovi. A to sa začalo naším znovuzrodením a bude ukončené až v nebesiach. Preto Ján hovorí: „Ešte sa neukázalo, čím budeme“ (v.3): Každý veriaci, ktorý má nádej v Neho, že Mu bude podobný v nebesiach, Mu chce byť podobný už na Zemi. Očisťovať samého seba znamená posväcovať sa, premieňať sa na Jeho obraz. Mať s Bohom osobnú skúsenosť. Narodiť sa z Boha a ísť do hĺbky, hľadať a nachádzať Ho v udalostiach života. Dovoliť Mu, aby ma menil. Nechať sa povolať do služby a slúžiť Mu v tomto svete osobným svedectvom. Skúmajme teda, čo v našich životoch nie je ešte takto posvätené!
Autor: Radoslav Naď
Pieseň: ES 642


Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Žalm 84,2

Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Matúš 18,20


Jakub 5,13-16 :: Modlíme sa za: Kameňany (Ge)