Zamyslenie na deň 23.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa po Svätej Trojici
Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Izaiáš 43,1


5.Mojžišova 7,6-12

Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. 7 Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy – veď vás bolo najmenej zo všetkých národov – 8 ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. 9 Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú, 10 a ktorý bezprostredne odpláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho nenávidí, ale bezprostredne odplatí. 11 Zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré som ti dnes prikázal plniť.12 Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a dodržiavať, bude Hospodin, tvoj Boh, plniť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil tvojim otcom;


Teba si vyvolil. Tak, ako Hospodin vyviedol z dejinného inkognita Svoj ľud, ktorý bol rozhodnutím egyptského kráľa – faraóna – určený na genocídu, tak si Hospodin vyvolil aj teba. Ľudskou logikou je to nepochopiteľné. Veď Hospodin si mohol vyvoliť nejaký národ „na úrovni“, a predsa tak neurobil, predsa uprednostnil to, čo bolo vtedajšiemu svetu bláznovstvom. Tak, ako je bláznovstvom pre svet, ľudskou logikou nepochopiteľné, že Boh poslal Svojho Syna na záchranu človečenstva, ktorého súčasťou sme aj my: ty aj ja. Teba si vyvolil Hospodin. Aká adresnosť, konkrétnosť, ak si uvedomím a dosadím si tam svoje krstné meno. Koľká starostlivosť, záujem o mňa – o človeka, ktorý tak, ako vyvolený ľud, neraz sklamal, bol neverný, ktorý zarmútil svojho Pána! A predsa, Hospodin Pán sa nevzdáva Svojho ľudu, ktorý si sám vyvolil. Tak Pán Ježiš z lásky k hriešnikovi (nie k hriechu) nás miluje, odpúšťa, i keď klesáme, robíme chyby, prosíme o odpustenie a znova sa dopúšťame chýb. A predsa si teba, práve teba vyvolil! To je také zvláštne. Na jednej strane potešujúce, upokojujúce, avšak to aj zaväzuje. Porozmýšľaj a dotiahni si sám myšlienku zodpovednosti za život a službu blížnemu!
Autor: Zuzana Moncoľová
Pieseň: ES 492


Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. 1.Samuelova 2,3

Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. 1.Jána 3,18


Matúš 28,16-20 :: Rímskym 6,3-8(9-11) :: Žalm 26 :: MODLÍME SA ZA: Slovenskú Biblickú spoločnosť