Zamyslenie na deň 22.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 3,1-11

Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. 2 Dajte pozor na nestydatých ľudí, dajte pozor na zlých pracovníkov, dajte pozor na rozriezku. 3 Veď my sme obriezka, my, ktorí v Duchu Božom vzývame (Boha) a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo, 4 hoci ja by som mohol dúfať aj v telo. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. 5 Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, farizej čo do zákona, 6 horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona.7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9 a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10 aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – 11 aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.


Aby som Krista získal. Máme sa radovať v Pánovi! Kto už zažil radosť z Jeho milostivého odpustenia, bezpodmienečnej lásky, dôvernej blízkosti a celkového požehnania, ten vie, že nad to niet. Lebo tak nás On stvoril, že iba Jeho radosť nás dokáže plne uspokojiť. Túži ju dať každému z nás – ako ovocie Svojho Ducha. Ak Mu v úprimnej dôvere a pokore prenechám prvé miesto, potom môže On na „tróne môjho života“ zavládnuť, a teda aj rozhodovať. Potom naplní moje vnútro Jeho „láska, radosť, pokoj“… To dá môjmu životu tú pravú „šťavu“. Určite by som to nevymenil za nič, čo by mi mohol ponúknuť tento svet. Nedivím sa Pavlovi, že tak rezolútne vyhlasuje: „všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal.“ A k tomu „všetkému“ zahrnul aj svoj dobrý pôvod a bezúhonnosť. – – Poznanie Ježiša Krista je iste viac, ako len o Ňom vedieť z počutia alebo čítania. Spolu s Pavlom túžim, „aby som aj sám bol v Ňom“, aby som „z viery v Krista“ mal „spravodlivosť z Boha“, „aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia.“ Pavol však potom prekvapivo túži aj po krajne nepríjemných veciach: aby „mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti, aby… nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.“ Pán Ježiš nám však skutočne hovorí: „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10,39).
Autor: Mikuláš Lipták
Pieseň: ES 477


Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Izaiáš 64,5

Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na slová, ktoré mu Pán povedal: Skôr, ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel a žalostne zaplakal. Lukáš 22,61-62


Filipským 3,12-16 :: MODLÍME SA ZA: Očová (Zv)