Zamyslenie na deň 22.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 11,19-30

19 A tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo (Božie), len Židom. 20 Ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. 21 A ruka Pánova bola s nimi, tak že veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. 22 Správa o tomto dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme; preto vyslali Barnabáša až do Antiochie. 23 Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi. 24 Bol totiž (Barnabáš) muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. 25 Potom odišiel (Barnabáš) do Tarzu vyhľadať Saula, 26 a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup, a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania. 27 V tie dni prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. 28 Jeden z nich, menom Agabos, povstal a oznamoval mocou Ducha, že nastane veľký hlad po celom svete. Tento hlad aj nastal za Klaudia. 29 Preto si učeníci umienili, že každý podľa svojej možnosti pošle niečo bratom v Judsku na pomoc. 30 Tak aj urobili a poslali starším (podporu) po Barnabášovi a Saulovi.


Najvzácnejšie meno. V Antiochii si učeníci prvý raz dali pomenovanie kresťania – christianoi – „kristovci“. Nevieme, ako k nemu prišli. Začal ho niekto z nepriateľov používať ako hanlivú prezývku? Slúžilo toto pomenovanie na ich odlíšenie od ostatných náboženských hnutí? Alebo si ho jednoducho vymysleli samotní kresťania? Nech je to tak, či onak, toto pomenovanie rozhodne nie je pohanením, ale naopak, najvyšším vyznamenaním. 1.Neustále pripomína kresťanom meno ich veľkého Vykupiteľa. 2. Pripomína, že k Nemu máme dôverný vzťah. 3. Pripomína, že Jeho máme neustále nasledovať, od Neho prijímať požehnanie, radosť, potešenie, spásu. Kresťania nemajú byť spoznávaní podľa toho, ako sa obliekajú, aký majú majetok, akých mali predkov, či aké postavenie zastávajú. Ľudia ich majú poznať podľa toho, že sú kresťania – Kristovi nasledovníci. Toto je ich zvláštne meno. Toto určuje ich charakter, vieru, nádej, radosť.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že v Tvojom mene je spasenie. Ďakujeme, že s tým menom môžeme byť spojení. Veď nás Tvojím Duchom, aby sme Ti žili na česť. Amen.
Pieseň: ES 291
Autor: Peter Taját


Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet. No Hospodinova milosť je od vekov naveky. Žalm 103,15-16.17

Skrze Ježiša Krista sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. Rimanom 5,2


Kniha sudcov 10,6-16 :: Modlíme sa za: Martin (Tu)