Zamyslenie na deň 23.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 10,19-25

19 Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu 20 touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; 21 a keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: 22 pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. 23 Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. 24 A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.


Všímať si a povzbudzovať. Verše 24 a 25 hovoria o pozorovaní a povzbudzovaní, hovoria o neopúšťaní zhromaždenia a napomínaní k dobrým skutkom. Pozorovať sa dá len vtedy, keď je človek nablízku druhému človeku, keď je s ním v kontakte a zostane s ním v kontakte. Pozorovanie cez „overené správy“ z druhej ruky nie je pozorovanie, o ktoré v týchto veršoch ide. Dá sa pozorovať aj vo forme špicľovania, ale pri takejto forme sa nedá povzbudzovať k láske a dobrým skutkom a už vonkoncom nie povzbudzovať k návšteve kresťanského zhromaždenia. Láskavosť, vľúdnosť sa dá prejaviť mnohými spôsobmi. Každý z nás je dobrý v tom svojom spôsobe. Ide o to, aby sme dokázali pozorovaním zistiť, v čom je ten druhý dobrý, a povzbudili ho, aby častejšie tým spôsobom, ktorý vie najlepšie, prejavoval dobré skutky. Vyžaduje si to pokoru a je to pre dobro cirkvi. Ak nám ide o skutočný kresťanský život, potom je na mieste aj napomínanie. Napomínanie nemôže byť formou kritizovania. Takýmto spôsobom by sme tento text zle pochopili. Ježiš hriešnikov nekritizoval a neodsudzoval. Povedal im: „Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš“ (J 8,11). Grécke slovo v texte „napomínať“ sa dá preložiť aj ako „povzbudzovať“. Ak sa nám podarí nášho blízkeho „povzbudiť“ k dobrým skutkom, potom sme ten text dobre pochopili.
Autor: Ondrej Rišiaň
Pieseň: ES 264


Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Príslovia 16,32

Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Rímskym 14,19


Efezským 3,11-14 :: Modlíme sa za: Bratislava – Rača (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby