Zamyslenie na deň 22.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 10,1-18

1 Lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hodnôt, a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú (k Bohu). 2 Či by ich inak neprestali prinášať? Veď tí, čo konajú bohoslužbu, nemali by viac vedomie hriechu, keby boli už raz navždy očistení. 3 A predsa z roka na rok pripomínajú hriechy, 4 lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy. 5 Preto pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nechcel, ale dal si mi telo: 6 v zápalných obetiach a v obetiach za hriech nemal si zaľúbenie. 7 Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu. 8 Najprv teda hovorí: Obete ani dary, ani zápalné obete, ani obete za hriechy si nechcel, ani si nemal v nich zaľúbenie, hoci ich prinášajú podľa zákona. 9 Len potom povedal: Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10 Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo. 11 A potom, každý kňaz tam stojí každý deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tie isté obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy. 12 On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici Božej 13 a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. 14 Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. 15 Dosvedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách: 16 Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle 17 a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. 18 Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy.


Keď Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, sprevádzalo Jeho smrť niekoľko sprievodných znamení. Okrem iného sa roztrhla chrámová opona, ktorá oddeľovala priestor chrámu v Jeruzaleme od svätyne svätých. Išlo o najsvätejšiu časť chrámu, kam mohol vstúpiť veľkňaz raz do roka s krvou obetovaných zvierat. Pán Ježiš Svojou smrťou tento obetný systém zrušil. – – Pisateľ Listu Židom rozoberá skutočnosť, že obete prinášané v Jeruzalemskom chráme za hriechy ľudí stratili svoje opodstatnenie. Krátko po tom, ako boli tieto slová napísané, bol v roku 70 zničený chrám v Jeruzaleme. Odvtedy sa Izraeliti nedostali k tomu, aby tento chrám nanovo postavili a prinášali v ňom obete. Keď sa zavŕšil zmysel obetí, Hospodin dovolil deštrukciu chrámu, pretože tieto obete sa nemôžu právoplatne prinášať. Podstata, o ktorej nám hovorí List Židom, nespočíva v tom, že tu nestojí obetný chrám a oltár. Ide tu o skutočnosť, že nikto nemohol priniesť väčšiu obeť za hriech celého ľudstva, ako Pán Ježiš Kristus. – – Boží zákon človeka odsudzuje za každý hriech. Lenže Duch Boží dáva život a kto nemá Ducha Kristovho, nepatrí Bohu. Tento Duch nás vedie, dáva nám správne pochopenie Písma svätého. To je zásadný rozdiel medzi životom podľa litery a životom podľa Ducha.
Autor: Martin Riecky
Pieseň: ES 90


Slabý som bol – pomohol mi Hospodin. Žalm 116,6

Pavol píše: Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 2.Korintským 12,9


1.Korintským 14,1-5.27-40 :: Modlíme sa za: Bratislava – Prievoz (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby