Zamyslenie na deň 23.3.2023

Rímskym 11,17-24

17 Ak však niektoré ratolesti boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, 18 nevychvaľuj sa nad ratolesti. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. 19 Povieš teda: „Ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený.“ 20 Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj! 21 Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. 22 Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova ich vštepiť. 24 Veď ak si bol ty odťatý z planej olivy od prirodzenosti a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti.


Koreň, ktorý ťa nesie. Duchovná pýcha je jedným z najbolestnejších problémov Cirkvi. Rozdeľuje spoločenstvá na „znovuzrodených a neznovuzrodených“ členov, na „veriacich a málo veriacich“, na tých, čo „majú poznanie“, a tých, čo „poznanie nemajú“. Duchovná pýcha ukazuje prstom na iného a prináša so sebou zranenia. A tak ľahko sa jej dáme oklamať…! Keď si v kútiku duše namýšľaš, že požehnanie milosti, ktoré symbolizuje oliva, si predsa len aspoň trošku zaslúžiš… Keď sa v tvojej mysli viera stane záslužným skutkom. Presne takto si namýšľali niektorí noví kresťania, že si zaslúžili svojou vierou zaštepenie do koreňa Pána Ježiša a povyšovali sa nad Židov, ktorí Ho neprijali. Takto si počíname aj my, keď sa bez pokory a milosti pozeráme na tých, ktorí „hriešne zlyhali“ a myslíme si, že nám sa to nemôže stať. Milovaní, nenechajme sa oklamať! Bez Ježiša sme všetci ako suchá ratolesť bez koreňa – duchovne mŕtvi. On je ten, vďaka ktorému cez nás môže prúdiť životodarná miazga Ducha Svätého. On je koreňom, ktorý nás nesie, do ktorého sme boli z milosti zaštepení, aj keď sme pôvodne boli divými olivami! Vďaka Nemu môžeme duchovne rásť. Ničím sme si nezaslúžili, že nám Boh urobil miesto v olive Jeho požehnania! Preto pamätaj: Nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie Teba!

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorú si mi preukázal na kríži! Prosím Ťa, nedovoľ mi ukazovať prstom na neveriacich, ani ohováračne posudzovať vieru mojich bratov a sestier. Odpusť mi, keď si o sebe veľa namýšľam a zabúdam, že aj viera je dar z Tvojej milosti!
Pieseň: ES 334
Autor: Anna Činčuráková Tipulová


Ty tíšiš hukot morí, hukot vĺn i hluk národov. Žalmy 65,8

Zachariáš povedal: Boh Izraela sa rozpamätal na prísahu, ktorou sa zaviazal, aby sme po vyslobodení z rúk nepriateľov slúžili Mu bez strachu pred Jeho tvárou po všetky naše dni. Lukáš 1,73-75


2.Korintským 4,11-18 :: Modlíme sa za: Kalinovo (NoS)