Zamyslenie na deň 23.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 17,31-58

31 Keď počuli Dávidove slová, oznámili ich Saulovi a ten si ho predvolal. 32 Dávid povedal Saulovi: Nech z neho nikto nemá strach; tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom.

33  Saul odpovedal Dávidovi: Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. 34 Ale Dávid povedal Saulovi: Tvoj služobník bol pastierom pri stáde svojho otca; keď prišiel lev alebo medveď a odvliekol ovcu zo stáda, 35 pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa oboril na mňa, chytil som ho za bradu a bil som ho, kým som ho nezabil. 36 Aj leva a medveďa zabil tvoj služobník, a tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, pretože hanil šíky Boha živého. 37 Ďalej Dávid hovoril: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. Vtedy povedal Saul Dávidovi: Choď, a Hospodin bude s tebou! 38 Potom Saul obliekol Dávida do svojich šiat, dal mu na hlavu bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. 39 Dávid si pripásal i meč na šaty a chcel pokročiť, ale nebol na to navyknutý, a tak povedal Saulovi: Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to navyknutý. I zložil to Dávid zo seba. 40 Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak, a tak sa približoval k Filištíncovi. 41 Filištínec sa stále viac a viac približoval k Dávidovi; muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. 42 Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom červenolícim a pekným na vzhľad. 43 Filištínec povedal Dávidovi: Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. 44 Ďalej Filištínec hovoril Dávidovi takto: Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej zveri! 45 Nato Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina moc nos tí, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. 46 Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. 47 A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj; On vás vydá do našich rúk. 48 Keď Filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a vybehol zo šíku proti Filištíncovi. 49 Vtom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň, hodil ním z praku a udrel Filištínca do čela; kameň sa mu vrazil do čela, takže padol tvárou na zem. 50 Tak premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč. 51 Dávid pribehol, postavil sa nad Filištínca, vzal jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho. Odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že silák zomrel, dali sa na útek. 52 Vtedy povstali izraelskí a judskí mužovia, kričali a prenasledovali Filištíncov až po Gát, ba až k bránam Ekrónu. Smrteľne ranení Filištínci padali po ceste od Šaarajimu až po Gát a Ekrón. 53 Keď sa Izraelci vracali z prenasledovania Filištíncov, vyrabovali ich tábor. 54 Potom vzal Dávid hlavu Filištínca, doniesol ju do Jeruzalema, jeho zbrane však uložil vo svojom stane. 55 Keď Saul videl Dávida vychádzať proti onomu Filištíncovi, povedal veliteľovi vojska Abnérovi: Abnér, čí syn je tamten mladík? Abnér odpovedal: Na tvoj život, kráľ, neviem! 56 Kráľ povedal: Opýtaj sa, čí je ten mladík! 57 Keď sa Dávid po zabití Filištínca vracal, Abnér ho vzal a priviedol pred Saula. Hlavu Filištínca držal vo svojej ruke. 58 Saul sa ho opýtal: Čí si ty syn, chlapče? Dávid odpovedal: Som synom tvojho služobníka Izaja Betlehemského.


Sila viery. V období veľkého sucha sa skupina ľudí dohodla, že sa zídu na určenom mieste a budú sa spoločne modliť za dážď. Prišlo ich veľa. Medzi nimi bol aj jeden chlapec, ktorý jediný prišiel s dáždnikom. Všetci sa išli modliť a verili, že zaprší. Nebola to však dostatočná viera. Vieru mal iba chlapec. Tak dôveroval Bohu, že vedel, že dáždnik bude naozaj potrebovať. – – Ten chlapec mi pripomína malého Dávida, ktorý bol iba obyčajný pastier oviec. Bojovať proti obrovi Goliášovi sa neodvážili ani tí najlepší a najvycvičenejší bojovníci. Aj keď mali výbornú výstroj, nič im to nebolo platné. Chýbala im viera a dôvera. Mali strach z Goliáša a strach o vlastný život. Dávid bol mladý a odvážny, ale nebol naivný. Jeho sila nespočívala vo výstroji, ani v urastenosti a statnosti, ale v dôvere v živého Boha. Dôvera v Boha nie je naivita. V slovách, ktoré adresoval Filištíncovi Goliášovi bola obsiahnutá celá jeho sila: „Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha šíkov izraelských, ktorého ty si potupoval.“ – – Každý z nás si môže vybrať. Môžeme byť zbabelcami a celý život sa triasť od strachu, alebo sa môžeme stať odvážnymi, ako bol Dávid. Jedno je však isté: keď budeme brániť a hájiť Božie meno, Hospodin nám vleje silu viery, aby sme porazili akékoľvek zlo aj v dnešných časoch.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si viedol Dávida cez zápas s levom a medveďom k víťazstvu nad obrom! Odpusť, že máme malú vieru a odmietame ísť do zápasov, kam nás posielaš! Odpusť, že ani nepočúvame Tvoje príkazy! Zmeň naše srdcia, aby sme Ťa brali vážne! Amen.
Pieseň: ES 509
Autor: Ivana Krištová


Vedieš ma Svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Žalm 73,24

Pavol píše: Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca. 2.Timoteovi 4,7-8


Galatským 2,16-21 :: Modlíme sa za: Levice (Dn)