Zamyslenie na deň 22.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Samuelova 17,1-30

1 Filištínci zobrali svoje vojská do boja a zhromaždili sa pri Sóchu, ktoré je v Judsku, a táborili medzi Sóchom a Azekou pri Efes-Dammíme. 2 Ale Saul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v údolí Élá a zoradili sa do boja proti Filištíncom. 3 Filištínci stáli na vrchu z tamtej strany a Izraelci stáli na vrchu z tejto strany, medzi nimi bolo údolie. 4 Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu, vysoký šesť lakťov a jednu piaď. 5 Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil päťtisíc šekelov bronzu. 6 Na nohách mal kovové holene a na pleciach bronzový oštep. 7 Rukoväť jeho kopije bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopije vážil šesťsto šekelov železa. Nosič jeho štítu kráčal pred ním. 8 Zastal si a vykrikoval na izraelské šíky: Načo ste vyšli a nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy služobníci Saulovi! Vyberte si muža, ktorý by zostúpil ku mne. 9 Ak bude vládať bojovať so mnou a zabije ma, tak budeme vašimi sluhami, ale ak ja premôžem jeho a zabijem ho, vy nám budete poddaní a budete nám slúžiť. 10 Filištínec pokračoval: Dnes som tupil izraelské šíky. Dajte mi muža, aby sme spolu zápasili. 11 Keď Saul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, zľakli sa a náramne sa báli. 12 Dávid bol synom Efratejca z Betlehema Júdovho, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Za čias Saula bol už pristarý, aby nastúpil s mužstvom. 13 Traja najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do boja. Mená týchto troch synov, ktorí odišli do boja, boli: prvorodený Elíáb, druhý Abínádáb a tretí Šammá. 14 Dávid bol však najmladší, traja najstarší šli teda za Saulom. 15 Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. 16 I vychádzal onen Filištínec a stával tam ráno a večer štyridsať dní. 17 Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi: Nože vezmi svojim bratom éfu praženej pšenice a týchto desať chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. 18 Týchto desať hrudiek syra zanes veliteľovi tisíciny, pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí. Prines o nich správu. 19 Medzitým Saul, oni a všetci mužovia Izraela bojovali v údolí Élá s Filištíncami. 20 Dávid vstal včasráno a ovce zveril strážnemu, zbalil sa a šiel, ako mu prikázal Izaj. Keď prišiel k vozovým hradbám, vojsko, ktoré sa zoraďovalo do šíku, prepuklo v bojový krik. 21 Zoradil sa Izrael aj Filištínci do boja: šík proti šíku. 22 Vtedy Dávid zveril svoj výstroj strážcovi a bežal k bojovému šíku. Keď k nemu prišiel, pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. 23 Keď hovoril s nimi, práve vystúpil z bojového šíku Filištíncov predbojovník Filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slová ako predtým, takže to Dávid počul. 24 Keď všetci izraelskí mužovia uvideli tohto muža, utekali pred ním, veľmi sa báli. 25 Nato izraelskí mužovia vraveli medzi sebou: Či ste videli toho muža, ktorý vystupoval? Vystupoval preto, aby hanil Izrael. Preto muža, ktorý by ho zabil, kráľ obsype veľkým bohatstvom, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca urobí slobodným v Izraeli. 26 Nato sa Dávid opýtal mužov, ktorí stáli pri ňom: Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky živého Boha? 27 Ľud mu odpovedal tými istými slovami: To a to dostane muž, ktorý ho zabije. 28 Keď však jeho najstarší brat Elíáb počul, ako sa zhovára s tými mužmi, nahneval sa na Dávida a povedal: Načo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju pýchu i zlobu tvojho srdca. Nato si prišiel, aby si videl bitku! 29 Ale Dávid odpovedal: Čože som urobil? Veď som sa len pýtal. 30 Obrátil sa od neho k inému a opýtal sa to isté. Ľud mu odpovedal tak ako predtým.


Poslušnosť voči Bohu sa vypláca. Dávid bol jedným z ôsmych synov Izaja, ktorý žil za kráľa Saula. Jeho otec už bol starý a nevládal ísť bojovať proti Filištíncom. Preto do boja poslal svojich troch najstarších synov. Keďže Dávid bol najmladší, jemu pripadla úloha pásť ovce svojho otca na Betlehemských stráňach. Iste túto prácu vykonával dobre a s láskou a nepokladal ju za podradnú. Bol poslušný voči svojmu otcovi Izajovi a na slovo ho poslúchal. Nereptal, že nemôže ísť so svojimi bratmi do boja, ale poslušne pásol ovce svojho otca. Avšak Hospodin si našiel spôsob, ako ho povýšiť na najlepšieho bojovníka. – – Dávid nám má byť príkladom v poslušnosti voči nášmu nebeskému Otcovi. Neštíťme sa žiadnej práce, buďme poslušnými voči Bohu a s láskou prijímajme miesto služby, kam nás náš Boh postaví, aj keď je niekde v ústraní, zdanlivo menej dôležitá! Majme pritom na pamäti slová: „Dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím“ (Mt 25,23).
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje slovo! Za príklad služobníkov, ktorých si nakoniec povolal do veľkej služby, lebo boli verní v malom. Veď nás rovnakým spôsobom, akým si viedol Dávida! Dávame sa do Tvojich rúk. Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Ivana Krištová


Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba. Žalm 90,16

Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? Matúš 6,26


2.Korintským 13,3-9 :: Modlíme sa za: Leštiny (Lo)