Zamyslenie na deň 22.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš35,1-10

1 Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať a jasať bude, hej, jasať a plesať. 2 Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šárónu. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. 3 Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! 4 Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. 5 Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. 6 Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi. 7 Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla; na mieste, kde pelešili šakaly, bude priestor pre trsť a šašinu. 8 Bude tam hradská a cesta; tá sa bude volať svätou cestou. Nečistý po nej neprejde – len ľud jeho pôjde po nej – na nej ani blázni nezablúdia. 9 Nebude tam lev, ani dravá zver nevstúpi na ňu; nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. 10 Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.


Veselosť – radosť. Blížia sa sviatky pokoja a radosti, čas na darčeky – Vianoce. V Madene, v Indonézii, vyhrali chudobní manželia hlavnú výhru v lotérii. Po troch dňoch, keď sa dozvedeli, koľko vyhrali, podpálili svoju chatrč so všetkým, čo v nej bolo. Žiaľ, zhorel aj výherný tiket… Tri dni radosti ako na Vianoce a potom…? Biblia, Božie Slovo nás pozýva: „Vždycky sa radujte“ (1Tes 5,16). „Radujte sa v Pánovi vždycky a zase len poviem: Radujte sa!“ (Fil 4,4). A dôvod našej radosti povedal Pán Ježiš učeníkom, keď sa vrátili z misie s nadšením, že sa im aj démoni poddávajú. Pán Ježiš im hovorí: „Z toho sa neradujte, že sa vám démoni poddávajú, ale z toho sa radujte, že vaše mená sú napísané v nebesiach“ (L 10,20). Zoznam tých mien jev Knihe života Baránka (Zj 21,27). Milý brat, sestra, priateľ – je tam aj tvoje meno zapísané? To je dôvod večnej radosti (Iz 35,10). Prvý, najdôležitejší a najkrajší krok tvojho života je priznanie: „Som hriešny človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti?! Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista“ (Rim 7,15-25). Lotor na kríži sa priznal a obrátil k Pánovi Ježišovi s vyznaním a prosbou. Prosím ťa, urob to aj ty a radosť z Vianoc pri tebe nikdy sa neskončí!
Autor: Pavol Roháček st.
Pieseň: ES 23


Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú! Žalm 2,12

Pavol píše: Viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 2.Timoteovi 1,12


Zjavenie Jána22,16.17.20.21 :: Modlíme sa za: Prešov (Šz)