Zamyslenie na deň 23.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. Tesaloničanom 5,12-28

12 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, 13 a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! 14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 15 Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 16 Stále sa radujte, 17 neprestajne sa modlite! 18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.

19 Ducha neuhášajte! 20 Proroctvami nepohŕdajte! 21 Všetko skúmajte, dobrého sa držte! 22 Všetkého zlého sa vystríhajte! 23 A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. 24 Verný je Ten, ktorý vás povoláva; On to urobí. 25 Bratia, modlite sa aj za nás! 26 Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom. 27 Zaväzujem vás menom Pánovým, aby ste dali prečítať tento list všetkým bratom. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista s vami! Amen.


Správny životný štýl. Ako správne žiť? Kde nájsť ten správny návod na život? Otázky, ktoré si kladie každý človek. My máme slovo Božie, ktoré nás vedie cestami života a dáva nám smer. Každý v ňom nájde usmernenie, pochopenie, výzvy k napredovaniu… Dnes sú slová apoštola Pavla adresované do Tesaloník, ale bez problémov si ich môžeme vztiahnuť aj my na seba… „Nažívajte v pokoji, ujímajte sa slabých, neodplácajte sa zlým za zlé, radujte sa, modlite sa, dobrého sa držte!“ Slová, ktoré túžime pretaviť aj my do reality každodenných rozhodovaní a slov. Slová, ktoré formujú atmosféru našich domácností, rodín, spoločnosti, cirkvi… Slovo Božie nás uisťuje, že je tu ktosi, kto so záujmom a s láskou pozerá na každého človeka a dáva nám množstvo prejavov o tom, že nie sme v tom našom živote zabudnutí. A v tejto istote viery máme správne smerovať aj naše kroky a Božia milosť bude s nami.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si dobro a z Teba dobro plynie. Vedieš nás k nemu. Rozdúchaj v nás horlivé modlitby, odpúšťanie, pomoc núdznym a radosť z Teba. Amen.
Pieseň: ES 311
Autor: Jarmila Petrulová


Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Sofoniáš 3,16-17

Vybrali sa a nastúpili do člna, v tú noc však nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu. Ján 21,3-4


1.Petrov 1,13-21 :: Modlíme sa za: Turčianske Jaseno (Tu)