Zamyslenie na deň 22.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

12. nedeľa po Svätej Trojici
Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí. Izaiáš 42,3a


Marek 7,31-37

31 Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia. 32 Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho. 33 On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. 34 Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Effatha! to jest: Otvor sa! 35 I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. 36 I prikázal im (Ježiš), aby nikomu nehovorili; ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. 37 Anáramne žasli hovoriac: Všetko dobre učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.


Sme takí zaneprázdnení, že si niekedy nevšímame ľudí, ktorí sú hendikepovaní a potrebujú našu pomoc. V dobe Pána Ježiša boli ľudia, ktorí si všímali chorých a hľadali riešenia. Tak priniesli k Nemu hluchonemého človeka s prosbou, aby mu pomohol. Jeho svet bol celkom iný, ako ten náš: Žil v absolútnom tichu a bol odkázaný na pomoc svojej rodiny. V tej dobe ešte neexistovala posunková reč a neboli ani nijaké pomôcky, ktoré by mu mohli pomôcť. Chorí ľudia boli odkázaní na pomoc druhých. Nebolo to nič príjemné – vidieť, a nepočuť. My, naopak, žijeme vo svete, v ktorom je priveľa hluku. Svoje srdce otvárame aj veciam, ktoré nie sú stále prospešné a svoje uši, oči, srdce zatvárame pred Božími vecami. Kričíme po sebe, hádame sa a nechceme počúvať slová napomenutia. Aj naše deti počúvajú to, čo by občas nemali. A my, dospelí, sa niekedy necháme uniesť tým, čo počujeme od druhých. – – Pán Ježiš v našom príbehu uzdraví chorého muža. Kľúčovým slovom je slovo „Effataotvor sa!“ V jeho živote sa zrazu všetko zmení, lebo tam, kam vstúpi Pán Ježiš, prichádza uzdravenie. Človek počuje Boží hlas. Preto je veľmi dôležité, čo počúvame a čo prijímame do svojho života, lebo to človeka buduje a formuje.
Modlitba: Pane Ježišu, pokorne Ťa prosíme, otvor nám naše uši, aby sme ochotne počúvali Tvoje slovo! Aby sme však s trpezlivosťou počúvali aj tých, ktorí majú problémy a starosti! Aby sme stále dokázali rozlíšiť, čo je správne a pre nás prospešné! Amen.
Pieseň: ES 480
Autor: Viktória Lisáková

Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. 3.Mojžišova 26,12

My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. 1.Jánov 1,3-4


Skutky apoštolov 9,1-20 :: Izaiáš 29,17-24 :: Žalm 104 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien