Zamyslenie na deň 23.8.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Kráľov 24,1-20

1 Za jeho dní pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar. Jójákím sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa znova vzbúril proti nemu. 2 Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Ammóncov. Poslal ich do Judska, aby ho zničili podľa slov, ktoré Hospodin vyriekol prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. 3 Vskutku toto sa stalo s Júdom na rozkaz Hospodinov, aby bol odstránený spred Neho pre hriechy Menaššeho ako aj pre všetko, čo vykonal; 4 i pre nevinnú krv, ktorú prelial, keď naplnil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Hospodin už nebol ochotný odpustiť. 5 Ostatné činy Jójákímove, všetko, čo vykonal, je zapísané v Knihe letopisov judských kráľov. 6 Keď Jójákím usnul so svojimi otcami, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jójáchín. 7 A egyptský kráľ nemohol vyjsť zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ odňal všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi, od Egyptskej rieky až po rieku Eufrat. 8 Jójáchín mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Nechuštá, dcéra Élnátanova z Jeruzalema. 9 Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako konal jeho otec. 10 V tom čase pritiahli služobníci babylonského kráľa Nebúkadnecara k Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obkľúčenia. 11 Aj babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol k mestu, a aj jeho služobníci ho obliehali. 12 Nakoniec vyšiel judský kráľ Jójáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojho kraľovania. 13 Odvliekol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, odlúpal všetko zlaté vybavenie, ktoré zhotovil izraelský kráľ Šalamún v chráme Hospodinovom, ako to povedal Hospodin. 14 Odvliekol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá, všetkých hrdinov vojska, desaťtisíc zajatcov; aj všetkých tesárov a kováčov. Nezanechal nikoho okrem biedneho ľudu krajiny. 15 Do Babylónie odvliekol aj Jójáchína, kráľovu matku, kráľove ženy a jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odvliekol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylónie. 16 Aj všetkých príslušníkov vojska, sedemtisíc; tesárov a kováčov tisíc; aj všetkých bojaschopných mužov odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babylónie. 17 Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Matanju a premenil mu meno na Cidkija. 18 Cidkija mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval v Jeruzaleme jedenásť rokov. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. 19 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jójákím. 20 Lebo pre Hospodinov hnev došlo to s Jeruzalemom a s Júdom tak ďaleko, že ich zavrhol spred seba; Cidkija sa potom vzbúril proti babylonskému kráľovi.


Prečo? Prečo sa dejú veci v krajine tak, ako sa dejú? Prečo býva politika plná násilia a lží? Prečo namiesto práva a spravodlivosti vládne neprávosť, podvody, klamstvo? Prečo býva často aj náboženstvo zneužívané mocnými na to, aby oklamali ľud a upevnili si svoju moc? Na množstvo podobných otázok nám dávajú odpovede aj historické knihy Biblie, medzi ktoré patrí aj 2. Kniha kráľov. Naša doba je síce iná, ako tá starozmluvná, ale stále je tu ľud a jeho vodcovia. A stále dochádza k zneužívaniu moci, aj náboženského cítenia ľudí. Naša doba je iná, najmä tým, že žijeme v demokratickej krajine, kde si už politikov volí ľud a nemajú neobmedzenú moc. Je tu parlament, vláda, prezident a – voľby. V našej dobe majú zodpovednosť za krajinu aj obyčajní ľudia, voliči, ktorí prichádzajú k urnám – volia a snažia sa vybrať tých najlepších. Preto je dôležité, aby aj obyčajní ľudia boli vyspelí, aby sa zaujímali o to, čo sa robí v krajine a aby sa ohlásili, keď sa dejú nekalé veci. A to predovšetkým veriaci ľudia. Nie je pravda, že politika nepatrí do náboženstva. Opak je pravdou: veriaci majú kontrolovať a usmerňovať, dokonca aj vychovávať tých, ktorí krajinu vedú, aby ju neviedli do záhuby. A nezabudnime ďakovať Bohu aj za to, že žijeme práve dnes… !
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že žijeme v demokracii. Odpusť, že sa Ťa málo pýtame, koho voliť. Daj nám srdcia citlivé na Teba a ochotné konať dobro, prispievať k dobru a zápasiť na modlitbách za politikov. Amen.
Pieseň: ES 563
Autor: Jozef Grexa st.


Pán hovorí: „Neznesväcujte moje sväté meno.“ 3.Mojžišova 22,32

Rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 1.Petrov 1,15


Matúš 9,27-34 :: Modlíme sa za: Praha (Cz)