Zamyslenie na deň 22.6.2024

2.Mojžišova 16,1-16

1 Celá izraelská pospolitosť odišla z Elimu a v pätnásty deň druhého mesiaca po odchode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Elimom a Sinajom. 2 Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. 3 Izraeliti im hovorili: „Radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom.“ 4 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam, či sa bude správať podľa môjho zákona, alebo nie. 5 Na šiesty deň si nazbierajú a pripravia dvakrát toľko než v iné dni.“ 6 Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom: „Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta, 7 a ráno uzriete Hospodinovu slávu. Počul totiž vaše reptanie proti Hospodinovi. Veď čo sme my, že repcete proti nám?“ 8 Mojžiš dodal: „Poznáte to podľa toho, že Hospodin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa nasýtili, a to napriek tomu, že počul, ako ste proti nemu reptali. Čo sme my? Nie proti nám repcete, ale proti Hospodinovi.“ 9 Mojžiš povedal Áronovi: „Povedz celej izraelskej pospolitosti: ‚Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptanie!‘“ 10 Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, obrátili sa k púšti a vtedy sa v oblaku zjavila Hospodinova sláva. 11 Hospodin povedal Mojžišovi: 12 „Počul som reptanie Izraelitov. Oznám im: ‚Podvečer sa najete mäsa a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh.‘“ 13 Keď nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora napadaná rosa. 14 Keď sa rosa stratila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, drobné ako inovať. 15 Keď to Izraeliti videli, jeden druhého sa pýtali: „Čo je to?“ Nevedeli totiž, čo to je. Mojžiš im povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva Hospodin ako pokrm. 16 Toto je to, o čom Hospodin prikázal: ‚Nech si každý nazbiera toľko, koľko potrebuje na jedenie. Každý si naberie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu.‘“


Stačí poprosiť. Izrael nebol ešte dlho na ceste z otroctva, ešte bol plný dojmov z mocného Božieho konania – či už v Egypte, alebo počas putovania. Namiesto úžasu a vďačnosti však vidíme u Božieho ľudu zvláštne správanie. Keď sa vyskytol akýkoľvek problém: celý zbor reptal proti Mojžišovi a Áronovi. Nemali vodu: reptali. Nemali chlieb: reptali. Na jednej strane si povieme: mali dôvod, boli v ťažkej situácii, ale aj v tej najťažšej situácii mali možnosť správať sa inak. Miesto reptania a sťažovania mohli volať k Bohu, vyznať Mu svoj strach a pochybnosti. Vybrali si však inú cestu: Nespokojnosť, hnev, šomranie. V danej chvíli zdanlivo dosiahli, čo chceli, ale v konečnom dôsledku ich reptanie stálo veľa. Bralo im bázeň a dôveru voči Bohu, kazilo myslenie ďalších generácií, bolo veľmi zlým svedectvom pre iné národy a mnoho ľudí zomrelo bez toho, aby mohlo vojsť do zasľúbenej zeme. A pritom stačilo niekde na začiatku cesty zmeniť svoje zameranie a namiesto reptania jednoducho dôverovať Bohu a volať na Neho. – – Aké je moje nastavenie, keď sa ocitám v ťažkostiach? Najprv frflem, hnevám sa, mám pocit, že Boh na mňa zabudol? Alebo najprv vyznám Bohu, čo ma trápi, a prosím, aby On konal podľa Svojej vôle? Reptanie totiž nepomáha ani mne, ani druhým. Ale dôvera a pokorná prosba určite áno.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju pomoc. Odpusť, že na ňu neviem čakať v náročných obdobiach môjho života a hundrem. Posilňuj vo mne vieru, že vieš, čo robíš a že je to dobré. Amen.
Pieseň: ES 316
Autor: Daniela Mikušová


Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo moja duša je veľmi vystrašená. Žalm 6,3.4

Ježiš hovorí: „Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; Ja vám dám odpočinúť.“ Matúš 11,28


Rimanom 8,1-6 • Modlíme sa za: Poprad – Veľká (TaS)