Zamyslenie na deň 22.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 2,1-3

1 Raz bude Izraelcov ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať ani spočítať. A miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha. 2 Potom sa zhromaždia Júdejci s Izraelcami, ustanovia si jednu hlavu a vyjdú z krajiny, lebo veľký bude deň Jezreela. 3 Oslovte svojich bratov: Ľud môj a svoje sestry: Omilostená.


O to viac nás, hriešnych ľudí, miluje Pán Boh. Pripomína, čo zasľúbil Abrahámovi, keď v poslušnosti neodoprel vydať svojho jediného syna. Že bude veľmi požehnaný a jeho potomstva bude ako hviezd na nebi a piesku v mori a nebude sa dať spočítať. To isté pripomína aj Jákobovi, keď sa modlí a bojí pred stretnutím s bratom Ézavom, ktorého pred rokmi oklamal a okradol o otcovo požehnanie. Izraelitom však bolo povedané, že nie sú Božím ľudom – pre hriech neviery voči Bohu šli za inými bohmi, uctievali Baala. Pán Boh však verne naplnil zasľúbenia dané Abrahámovi a Izraelu prejavil Svoje veľké milosrdenstvo. Aj nám odpustil naše hriechy a omilostil nás skrze nevinnú krv Jeho Syna Pána Ježiša Krista, ktorý umrel za naše hriechy na dreve kríža, aby sme mohli večne žiť. Pán Boh verne plní zasľúbenia, ktoré ti dal už pri krste. Mnohé vyplnil a mnohé v tvojom živote ešte naplní. Buďme Mu však poslušní, verme Mu, nehazardujme s Jeho láskou a trpezlivosťou!
Autor: Martina Ostricová
Pieseň: ES 167


Jasaj a teš sa, dcéra Siona, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba – znie výrok Hospodinov. Zachariáš 2,14

V tom sa prejavila Božia láska k nám, že Svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 1.Jána 4,9


Galatským 3,6-14 :: Modlíme sa za: Dolné Sŕnie (Po)