Zamyslenie na deň 22.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Svätá Trojica. Sancta Trinitatis
Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Izaiáš 6,3


RÍMSKYM 11,(32)33-36

32  Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.   33  Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.   34  Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?   35  Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť?   36  Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.


Poznávajme Boha ako múdreho Stvoriteľa. Veď celé stvorenie hovorí „o diele Jeho rúk“ (Ž 19,2). Keď však letíte lietadlom a vidíte z výšky ten náš obrovský svet, možno vás napadne: Zaujíma sa o mňa vôbec ten môj Stvoriteľ? Nie som len bezvýznamné ozubené koliesko v obrovskom stroji? Sledovaním prírody sa k uspokojivej odpovedi nedostaneme. To, že môj život nie je Bohu ľahostajný, sa nedozvieme ani pri prechádzke lesom. To nám musí Boh povedať, zjaviť vo Svojom Slove. A Jeho Slovo hovorí, že má osobný záujem o každého z nás, že Mu záleží na našom dobre, že On je Ten, ktorý nás zachraňuje od všetkého zlého. Veľa vecí, ktoré sa týkajú nášho života na tejto zemi, je nám skrytých. Mnohé iné sme schopní len ťažko pochopiť a uveriť im. Tým skôr je pre nás nemožné, veriť „nebeským veciam“ – veciam ohľadne obete Pána Ježiša Krista, večného života, či Božej vôle. Je to opäť Boh, ktorý nám dáva poznať a porozumieť týmto duchovným pravdám. On nás vedie Svojím Duchom Svätým, ktorý nám otvára oči, aby sme videli; odomyká uši, aby sme počuli; obmäkčuje srdce, aby sme verili; otvára ústa, aby sme hovorili a uschopňuje údy, aby sme konali. Prijmime svoju úplnú závislosť od Boha! V Ňom nájdeme potešenie i povzbudenie pre svoj život. Iba Jemu – Bohu Otcu, Bohu Synu a Bohu Duchu Svätému buď sláva na veky! Amen.
Autor: Eva Juríková
Pieseň: ES 231


Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja! Zachariáš 8,21

Skrze Krista obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. Efezským 2,18


JÁN 3,1-8(9-15) :: ŽALM 145 :: MODLÍME SA ZA: EVANJELICKÚ BOHOSLOVECKÚ FAKULTU