Zamyslenie na deň 22.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť veľkonočná


Matúš 28,11-20

11 Keď odišli, ajhľa, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 12 Zhromaždili sa teda so staršími, poradili sa, dali vojakom veľa peňazí 13 a povedali: Povedzte: Jeho učeníci prišli v noci a ukradli Ho, keď sme my spali. 14 A keby sa vladár dopočul o tom, my ho upokojíme a urobíme (všetko), aby ste boli bez starosti. 15 Oni vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A táto zvesť je rozšírená medzi Židmi až dodnes. 16 Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, 17 a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. 19 Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.


Pánovo posledné stretnutie s učeníkmi sa uskutočnilo v Galilei. Teda tam, kde začal Svoju pozemskú životnú púť, kde zhromaždil Svojich učeníkov, vyučoval ich, robil zázraky, a predpovedal všetko, čo sa medzitým stalo. Odtiaľto začal Svoje veľké a večné dielo spásy. Pred Svojimi učeníkmi stál ako víťaz a Syn Boží, ako zasľúbený Mesiáš vo Svojej sláve a majestáte, vo večnom lesku a nadpozemskej nádhere. Prihováral sa im zreteľne a hlasno, s mocou a ako Pán im hovoril: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ Plná moc a všemohúcnosť Vzkrieseného je mocou celkom iného druhu, ako mocnosti tohto sveta. Na Kristovom príklade aj reformátor Luther pochopil, že Božia všemohúcnosť oživuje, keď privádza na kríž, že uzdravuje, keď Svojich zraňuje, že ťa rozbije na tisíc kúskov, keď ťa chce použiť. Skúšky a utrpenie – patria ku kresťanovi. Sú znamením milosti. Ježišova plná moc bude zjavená pri poslednom súde v plnej sláve pred celým svetom. Toto vyslanie nie je ohraničené, prechodné, ale trvá stále. Učeníkom dáva Pán Ježiš trojitý misijný príkaz: – – 1. „Čiňte mi učeníkmi všetky národy,“ – – 2. „Krstite ich,“ – – 3. „Učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal!“ Ježiš Svojim učeníkom a všetkým ďalším Svojim verným nasledovníkom zasľubuje, že s nimi bude po všetky dni, až do konca sveta.
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, že si vševládny, že v Ježišovi máš všetku moc na nebi aj na zemi. Ďakujeme, že bolesť nie je dôkazom Tvojej nelásky, ale dávaš s ňou niečo dokonalejšie a lepšie. Amen.
Pieseň: ES 134
Autor: Milan Krivda


V posledných dňoch národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Izaiáš 2,2.4

Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Ján 20,21


Lukáš 24,13-35 :: 1.Korintským 15,50-58 :: Izaiáš 25,6-9 :: Modlíme sa za: Mengusovce (Ta)