Zamyslenie na deň 21.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť veľkonočná. Pascha
Kristus hovorí: Bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie 1,18


Matúš 28,1-10

1 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. 3 Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. 4 A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. 5 Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! 6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. 7 A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. 8 A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. 9 A ako šli zvestovať to Jeho učeníkom, ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. 10 Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.


Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! To je skutočne radostná správa. „Vy sa nebojte!“ To sú slová, ktoré nepovedal iba anjel vianočnej noci, zvestuje ich aj veľkonočný anjel. Boli adresované ženám, ktoré prišli k hrobu a anjel im ďalej povedal: „Viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal ako povedal.“ To sú slová života, ktoré anjel Pánov adresoval ustráchaným, zmäteným a prekvapeným ženám. Ustráchané, radosťou naplnené ženy s touto zvesťou doslova bežali za učeníkmi. Hneď na to zažili ešte niečo väčšie. Stretli sa osobne so vzkrieseným Pánom, ktorý ich pozdravil. Prijali Jeho poverenie priniesť zvesť o Jeho vzkriesení učeníkom. Toto Evanjelium o vzkriesenom a večne živom Pánovi vyzýva aj nás k spomienke na tieto udalosti, ktoré sa stali pred mnohými rokmi, ale predovšetkým k viere v Pána Ježiša Krista. A kto úprimne verí v Neho, nezomrie na veky, ale raz bude vzkriesený ako On, hriechy mu budú z milosti Božej odpustené a bude žiť v kráľovstve nebeskom. Túto nádej zvestujme aj ostatným ľuďom a každý deň v modlitbách prosme Pána Ježiša, aby nám dal takú radosť z Jeho vzkriesenia, akú mali ženy, ktoré Ho videli na vlastné oči a aby každý vedel, že smrť na zemi nemá posledné slovo…
Pieseň: ES 152
Autor: Milan Krivda


Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš? Izaiáš 45,9

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2.Korintským 5,17


Marek 16,1-8 :: 1.Korintským 15,1-11 :: Ján 20,11-18 :: Modlíme sa za: Rimavský seniorát