Zamyslenie na deň 22.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 31,1-8

1 Nato Mojžiš odišiel oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. 2 Povedal im: Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať a vchádzať. Aj Hospodin mi riekol: Neprejdeš cez tento Jordán! 3 Hospodin, tvoj Boh, sám pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy spred teba a ty si ich podmaníš. Józua prejde pred tebou na druhú stranu, ako hovoril Hospodin. 4 Hospodin naloží s nimi, ako naložil s amorejskými kráľmi Síchónom a Ógom aj s ich krajinami, keď ich zničil. 5 Hospodin vám ich vydá a vy naložíte s nimi celkom podľa príkazu, ktorý som vám dal. 6 Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa! 7 Potom Mojžiš zavolal Józuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. 8 Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach!


Neboj sa! Čoho sa vo svojom živote najviac obávate? Z čoho máte najväčší strach? Dnešná doba nám tieto otázky kladie dennodenne. Pretože žijeme v strese a obave. Asi najčastejšie sa ľudia v mojom okolí obávajú straty zamestnania, straty finančného zabezpečenia rodiny. Je to pochopiteľné v regióne, kde nezamestnanosť prekračuje 20 %. Mladí ľudia sa boja zlého výberu školy, a tak by sme mohli pokračovať ďalej… Aj Izraeliti sa obávali, síce nie straty zamestnania, ale niečoho, čo bolo pred nimi nové, nepoznané. Čo im pomohlo na ich ceste, v životoch. A čo vám najlepšie pomáha v situácii, keď máte strach? Mne osobne poznanie a uistenie, že nie som sama. V žiadnej situácii nie som sama, lebo je tu Boh, ktorý ma dennodenne v maličkostiach, ale aj zložitých veciach a situáciách uisťuje: „Neboj sa a nemaj strach!“ Slovo Božie vlieva do života novú nádej a silu. Má úžasnú silu, ktorú často podceňujeme. Ak nadobudneme istotu a presvedčenie, že Pán Boh je vždy s nami, potom sú naše obavy úplne zbytočné a márne. Tak, ako Božie slovo na inom mieste hovorí: „Ak Pán Boh nepožehná, darmo sa budeme namáhať.“ Skúsme sa, bratia a sestry, vo všetkom, čo plánujeme či robíme, úplne spoliehať na Pána Boha! Ono sa to oplatí, nechať sa viesť Bohom.
Autor: Emília Völgyiová
Pieseň: ES 644


Či Boh nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? 4.Mojžišova 23,19

Ježiš povedal Petrovi: Ó, maloverný, prečo si pochyboval? Matúš 14,31


Jakub 4,1-10 :: Modlíme sa za: Svätoplukovo (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby