Zamyslenie na deň 22.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 1,10-20

10 Počujte slovo Hospodinovo, kniežatá Sodomy, naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory! 11 Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vykŕmených teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube! 12 Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? 13 Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novmesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia? Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie. 14 Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. 15 Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. 16 Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť, 17 učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov. 18 Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. 19 Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. 20 Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili.


Z našej viery sa môže stať rutina. Je skvelé pravidelne si čítať Bibliu, modliť sa, počúvať kázne. Je správne hovoriť o svojej viere iným, slúžiť a pomáhať tam, kde vidíme potrebu. Je chvályhodné dávať čas aj peniaze na budovanie Božieho kráľovstva. Kľúčový je však motív. Vzťah, ktorý stojí na hodnotách „niečo za niečo“, nie je vzťahom, aký s nami chce Boh mať. Takto láska nefunguje. Takto funguje obchod. No my, veriaci, do takéhoto vzťahu často skĺzavame: „Boh má zo mňa iste radosť. Modlím sa a čítam si Bibliu každé ráno a každý večer. Dávam peniaze na Cirkev, žijem cnostný život, nekradnem, neklamem… Pomáham ľuďom, keď niečo potrebujú. Keď zomriem, určite si zaslúžim byť s Ním v nebi.“ Pozor! Nebo sa nedá zaslúžiť. „Vyjasnime si to“, ako hovorí dnešný text. List Efezským 2,8-9 hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Pán Boh si nerobí čiarky, koľkokrát si sa pomodlil Otčenáš, koľkokrát si bola v kostole, ani si nevedie knihu milodarov. Ide Mu o viac. Ide Mu o tvoje srdce. Chce mať s tebou skutočný blízky a osobný vzťah. Ako otec so svojím dieťaťom, ako muž so svojou ženou. Nie je nič, čo by sme Mu mohli dať, aby nás miloval viac a nie je nič, čo by sme mohli urobiť, aby nás miloval menej.

Modlitba: Bože, ďakujeme, že Ti ide o motív! Odpusť, že na to zabúdame a uspokojujeme sa s povrchnou zbožnosťou! Premieňaj naše srdcia a napĺňaj ich láskou, aby sme konali dobro z viery, ktorá je činná skrze lásku! Amen.
Pieseň: ES 326
Autor: Martin Viglaš


On chráni život Svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Žalm 97,10

Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej; akoby zvodcovia, a predsa pravdiví, ako neznámi, a predsa dobre známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme. 2.Korintským 6,4.5.8-9


Izaiáš 35,8-10 •  Modlíme sa za: Turá Lúka (MyS)