Zamyslenie na deň 22.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 1,8-17

8 Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete. 9 Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom, ako neprestajne spomínam na vás 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím, či by sa mi konečne z vôle Božej nepodarilo prísť k vám. 11 Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar, 12 to jest: aby sme sa navzájom povzbudili svojou obapolnou vierou, vašou i mojou. 13 A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými národmi, ale až doteraz sa mi to prekazilo. 14 Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, 15 a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. 16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. 17 Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.


Čo sa o nás hovorí? Nebojte sa, nebudeme tu rozoberať najnovšie klebety ani „pikošky“ z cirkvi, či spoločnosti! Pavol však dnes hovorí o tom, že o viere kresťanov v Ríme sa hovorí na celom svete. Sú to slová hodné zamyslenia. Veria v Pána Ježiša a vydávajú silné svedectvo viery, ktoré sa šíri do celého sveta. Aké úžasné a povzbudivé slová! Čo sa hovorí o nás, o našej viere, našej rodine, našom zbore, či cirkvi? Aké svedectvo viery vydávame? Kiež by sa aj o našej viere hovorilo na celom svete! Pavel si veľmi želá prísť do Ríma a povzbudiť ich. Za to sa modlí a prosí. A Boh jeho modlitby vypočuje. Síce trošku inak, prichádza k nim totiž ako väzeň, ale môže im svedčiť o Kristovi. Keď sa za niečo vytrvalo modlíme, nebuďme prekvapení, keď Pán Boh odpovie. Často však odpovedá inak, ako by sme čakali. No On odpovedá, aj koná. Nehanbime sa za Evanjelium, za Pána Ježiša, každý deň sa k Nemu priznávajme a žime praktický život viery! Aby aj ľudia v našom okolí mohli počuť o Kristovi! Modlime sa za nich a dôverujme, že Pán odpovie! Aby o nás hovorili ako o tých, ktorí žijú pre Krista a zápasia v modlitbách za spasenie iných! Kiež by bolo čo najviac tých, ktorí okúsia moc Evanjelia pre svoju záchranu a spasenie!
Pieseň: ES 498
Autor: Janka Maťová


Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Evanjelium. Ďakujeme, že je mocou na spasenie. Odpusť, že ho príliš málo ponúkame a daj nám silu, ochotu a múdrosť svedčiť o Tebe. Amen.


Keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel a zmiluje sa nad tebou. 5.Mojžišova 30,2.3

Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. Jakub 4,8-9


Rímskym 9,31-10,8 :: Modlíme sa za: Hontianska Vrbica (Dn)