Zamyslenie na deň 22.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 4,1-11

Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických,   pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie,    zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.   Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním,   lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.   Keď toto budeš predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovávaný slovami viery a dobrého učenia, ku ktorému si sa pridal.   Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti;  telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život.   Verná je to reč a hodná plného prijatia.   Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.   Toto prikazuj a tomuto vyučuj.


Dobrý služobník. Myslím, že mnohí z nás chcú byť v niečom dobrí. Niekto v športe, niekto v škole či v práci, ďalší chce byť dobrým otcom, dobrou dcérou či synom. To je veľmi dobré. Ale koľkí z nás premýšľajú o tom, ako byť dobrým služobníkom Pána Ježiša Krista? Všetci? V tom prípade je skvelé, že v prečítanom Božom Slove máme jasne ukázané, čo znamená byť dobrým služobníkom. V prvom rade sa pridŕžať dobrého učenia, teda evanjelia Ježiša Krista. Nie je ťažké dať sa dnes zviesť k inému učeniu, ale dobrý služobník stojí jasne na Božom Slove. Toto učenie má dobrý služobník predkladať ľuďom okolo seba. Niekto iný bude ľudí učiť, že okrem viery v Ježiša Krista potrebujú askézu či pôst, či duchovné zážitky, ale dobrý služobník bude zvestovať jedine Krista a to Toho ukrižovaného (1 Kor 2,2). A nakoniec – dobrý služobník sa cvičí v pobožnosti. Vie, že nie je hotový, vie, že potrebuje rásť a prehlbovať svoj vzťah k svojmu Pánovi. Preto sa cvičí v štúdiu Písma, v modlitbe, v činnej láske k Bohu i k spoločenstvu. Možno niekto čakal čosi bombastickejšie, niečo viditeľnejšie, ale nášmu Bohu „stačí“ len to, aby sme boli verní (1 Kor 4,2). Buďme dobrými služobníkmi Ježiša Krista! (ES 285)      Daniela Mikušová


Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!  Žalm 105,1

Pavol píše: Budeme kázať evanjelium aj vo vzdialenejšom kraji.     2.Korintským 10,16


1.Korintským 2,6-10 :: Modlíme sa za: Uhorské (No)