Zamyslenie na deň 21.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 4,14-5,10

14 Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. 15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

5, 1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a obete za hriechy. 2 Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam; 3 preto je povinný prinášať obeť za hriechy aj za ľud, aj za seba. 4 A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. 5 Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes. 6 Ako aj inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 7 V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 8 Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. 9 A stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú, 10 keď Ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.


Nenahraditeľná pomoc. Každý z nás prežíva chvíle, keď potrebuje niekoho, kto by mu bol oporou. Niekedy sme dokonca nútení vyhľadať odbornú pomoc, napríklad lekársku, psychologickú, či právnickú. Inokedy stačí len môcť sa vyrozprávať, cítiť podporu blízkeho človeka alebo povzbudenie. Aj v duchovnej oblasti prežívame podobné chvíle a potreby. V niečom sa vieme zorientovať sami, iné si vieme naštudovať, no v tých najzákladnejších a zároveň najdôležitejších otázkach si sami poradiť nevieme. Nemôžeme si sami odpustiť to, čo môže odpustiť len Boh. Nedokážeme byť takí dobrí, aby sme sa mohli spoľahnúť na svoje zásluhy a dobré skutky a žiť vo vedomí, že nám to stačí na to, aby sme raz pred Bohom obstáli. Tu platí nekompromisné: „Odmenou za hriech je smrť“. No stále je tu aj čas milosti, a tak platia tiež slová:ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi“ (R 6,23). On je ten, kto zaplatil za naše zlyhania. On je Veľkňaz prinášajúci obeť za nás. K Nemu môžeme kedykoľvek prísť a nevyhodí nás. „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas“. Aj dnes.
Modlitba: Ďakujeme, Pane, Ježišu, že si pomocou v najdôležitejšej veci. Odpusť, že zabúdame, aká je dôležitá. Pripomínaj sa nám, aby sme ostali na ceste Večnosti. Amen.
Pieseň: ES 491
Autor: Radomír Vařák


Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky. Žalm 44,9

Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. 1.Tesaloničanom 5,16-17


Izaiáš 38,9-20 :: Modlíme sa za: Rožňavské Bystré (Ge)